مسلمانان در ولز: بالاترین تحصیلات، کمترین اشتغال

به نقل از aboutislam.net یک گزارش جدید توسط کمیسیون حقوق بشر روز چهارشنبه 28 سپتامبر منتشر شده است که نشان می دهد مسلمانان در گروه  حداقل برای استخدام در ولز هستند درحالیکه آنها دارای یک مدرک هستند. در این گزارش آمده است که مسلمانان دارای پایین ترین نرخ اشتغال در میان تمام مذاهب هستند.
از این گزارش خوانده می شود که محل کار یک مکان بسیار مهم برای ایجاد انسجام میان افراد با سوابق و اعتقادات مختلف است.
این گزارش نشان می دهد که 27 درصد جمعیت مسلمانان ولز در مقایسه با 25 درصد کل جمعیت دارای مدرک هستند اما حدود 20 درصد کمتر در موقعیت کاری قرار می گیرند.
در سراسر ولز، 69 درصد مسلمانان در سن 16 تا 24 سال در مقایسه با 86 درصد کل جمعیت از لحاظ اقتصادی فعال هستند و در میان افراد در سن 24 تا 49، 67 درصد مسلمانان در مقایسه با 85 درصد کل جمعیت از لحاظ اقتصادی فعال هستند.
از این گزارش خوانده می شود که سرمایه ای از افراد ماهر و بااستعداد که به طور موثر در نیروی کار ولز به کار گرفته نشده اند، وجود دارد. سازمان ها و مراکز تجاری ولز می تواند از این بخش روبه رشد از نیروی کار بالقوه بهره بگیرد. مردان و زنان مسلمان می توانند مهارت های ارزشمندی را به اقتصاد ولز ارائه کنند.
تعداد مسلمانان ساکن در ولز از سال 2011 دو برابر شده و به میزان 46 هزار نفر رسیده است که اکثریت این جمعیت را جوانان تشکیل می دهند، تقریبا نیمی از جمعیت مسلمانان ولز زیر 25 سال هستند.