جلد دوم مجموعه مقالات همایش بحران های ژئوپلیتیک جهان اسلام