بیشتر مدارس دولتی در حلب نابود شده اند

به نقل از الجزیره، بمباران اخیر حلب 96 کودک را طی یک هفته کشته و آغاز سال تحصیلی را به تاخیر انداخته است.
جاستین فورسیت، معاون مدیر اجرایی یونیسف می گوید: «هیچ چیز نمی تواند چنین جراحتی را بر کودکان و اینچنین بی توجهی نسبت به زندگی انسان ها را توجیه کند. درد و رنج و شوک میان کودکان بدترین چیزی است که ما می بینیم».
کودکان در شرق حلب  به دلیل گلوله باران شدید از آغاز سال تحصیلی عقب مانده اند و این خود نگرانی تازه ای در مورد وضعیت تحصیل کودکان سوری پدید آورده است.
به گفته سازمان ملل از هر چهار مدرسه یکی به دلیل آسیب و یا مورد استفاده قرار گرفتن به عنوان پناهگاه غیرقابل استفاده است.