برگزاری نشست وزاری مسئول آب سازمان همکاری اسلامی در ترکیه 

سومین نشست وزاری مسئول آب کنفرانس اسلامی (ICMW) طی روزهای 18-17 مه 2016 در استانبول برگزار شد. این کنفرانس با حضور گسترده کشورهای اسلامی برای فراهم آوردن زمینه همکاری مشترک درخصوص یکی از مهم‌ترین موضوعات جهانی، یعنی آب برگزار شده است.

وزیران مسئول آب و سران هیئت های سازمان همکاری اسلامی در سخنرانی های خود به چالش های کشورهایشان در بخش آب پرداختند و به اهمیت افزایش همکاری ها به منظور مقابله با این چالش ها تاکید کردند. این نشست، تاسیس شورای آب کشورهای عضو را قدمی مهم در اجرای چشم انداز آب در کشورهای OIC دانستند. آنها از این شورای تازه تاسیس شده جهت تعیین راهبردهای موثر برای تقویت توانایی های فنی کشورهای عضو در موضوع مسائل مرتبط با آب و جلوگیری از گسترش بیماری های ناشی از آب نام بردند. این موضوعات در دو پنل با نام «ظرفیت سازی در بخش آب» و « پیشگیری از بیماری های ناشی از آب» در حاشیه اجلاس مورد بررسی قرار گرفت.