برگزاری نشست در خصوص “پایگاه در حال توسعه صنعت مالی اسلامی در کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی”

نشست “پایگاه در حال توسعه صنعت مالی اسلامی در کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی” توسط SESRIC (مرکز آموزش و تحقیقات اقتصادی اجتماعی آماری کشورهای اسلامی) با همکاری مرکز توسعه مالی اسلامی بانک جهانی در حاشیه نشست سالیانه صندوق بین المللی پول- بانک جهانی در واشینگتون دی سی در نهم اکتبر 2016 برگزار می شود.این دیدار در چهارچوب کلی پروژه 2015-SESRIC-154 برگزار خواهد شد که از جمله پروژه های موفق منتخب برای مدیریت چرخه پروژه در سال 2015 بوده است.

 

هدف غایی پروژه “پایگاه در حال توسعه صنعت مالی اسلامی” ایجاد و توسعه مجموعه ای از متغیرهای استاندارد مرتبط است که داده های زمانی درباره پیشرفت های رخداده در بخش مالی اسلامی در کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی را ارائه می دهد. هدف ابتدایی توسعه الگوی متغیرهای استاندارد شده به همراه روش شناسی هایی است که در جنبه های گوناگون بانکداری اسلامی، بازارهای سرمایه، کانال های مالی غیر بانکی و فعالیت های تضمینی به کار گرفته می شوند.