چشم‌اندازهای توسعه در کشورهای حاشیۀ خلیج فارس

چشم‌انداز توسعه در کشورهای خلیج فارس

مطالعۀ موردی: امارات متحدۀ عربی

دکتر فهیمه آزموده

توسعه فرایندی است که با طیف وسیعی از مطالعات، برنامه‌ریزی‌ها، گزارش‌ها، تصمیم‌سازی‌ها، ابتکارها و… عجین شده است. در واقع، توسعه، گسترۀ وسیعی از مسائل را در بر ‌می‌گیرد و صرفاً توجه به ارقام و درآمدها را شامل نمی‌شود و توجه مفهومی به مضمون دقیق سطح زندگی را مدنظر قرار می‌دهد؛ اما به‌راستی چرا الگوهای توسعه در برخی کشورها موفق و در برخی دیگر شکست می‌خورند؟ به نظر می‌رسد یکی از عوامل اصلی توسعه‌یافتگی در کشورهای حاشیۀ خلیج فارس، تفاهم میان جامعه و حکمرانان و اندیشمندان است. بخشی از این کشورها، ضمن رسیدن به مفاهیم مشترک و مهم، در مسائل کلان داخلی به قرارداد و فهمی مشترک، و در ارتباط با نظام بین‌الملل به رویکردی مشخص دست یافته‌اند. ازاین‌رو، در این گزارش که در چند شماره نگاشته می‌شود، ضمن بررسی کلی علل توسعه در کشورهای عربی حاشیۀ خلیج فارس، چشم‌اندازهای پیش روی این کشورها بیان می‌شود؛ البته در گزارش پیش رو، چشم‌اندازهای توسعه در کشور امارات متحدۀ عربی بررسی می‌شود.

برای دریافت PDF گزارش کلیک کنید.