مرکز مطالعات اسلامی دوک

مرکز مطالعات اسلامی دوک (DISC) یکی از موسسات پیشرو در شمال آمریکا در حوزه مطالعات اسلام و مسلمانان است. رویکرد مقایسه ای و میان فرهنگی این مرکز به مطالعات اسلامی، برداشت های امروزی از اسلام را تقویت و به خلق راه حل هایی به منظور حل چالش های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مربوط به مسلمانان تشویق خواهد کرد. این مرکز با سایر موسسات در داخل و خارج همکاری می کند تا بتواند دانش آموختگان در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، متخصصان و سیاست گذاران با دانش اسلام و فرهنگ، عقاید و اعمال اسلامی تربیت کند بدین ترتیب آنها را قادر به فعالیت به شکل موثر در جهان چندفرهنگی می کند. این مرکز توسط پروفسور امید سفی اداره می شود.

مرکز مطالعات اسلامی دوک انجمنی متنوع و پویا از اندیشمندان و دانشجویان است که در آموزش میان رشته ای و یادگیری تعاملی و پژوهش در مورد اسلام و مسلمانان شرکت می کنند. ماموریت این مرکز تعلیم دانشجویان امروز برای تبدیل شدن به رهبران فردا با تجهیز آنها به دانش درباره گستردگی و تنوع فرهنگ اسلامی، تجارب میان فرهنگی و مهارت های زبانی است.

وب سایت: http://islamicstudies.duke.edu