سمینار همگرایی و واگرایی در جهان اسلام – ویدئوی نهم

 

 پایان پنل دوم سمینار – پرسش و پاسخ پنل دوم