گزارش ویژه ۴: نگرشی بر انباشتگی سرمایه انسانی در کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی

سرمایه انسانی به مجموعه دانشهاي بشري و توانایی هاي وي گفته می شود .سرمایه انسانی چون به دانش هاي بشري اطلاق می گردد از وي مانند ثروت و پول قابل جدا شدن نيست. سرمایه انسانی یکی از عوامل توليد در کنار سایر نهاده هاي توليدي تعریف می گردد. در حقيقت سرمایه انسانی در کنار نهاده هایی هم چون سرمایه، نيروي کار و تکنولوژي قرار می گيرد و مهم ترین نهاده توليدي محسوب می شود. رابطه تنگاتنگی ميان سرمایه انسانی و کارایی وجود دارد به طوريکه آموزش نقش مهمی در افزایش کارایی و بهره وري دارد. مطالعات تجربی نقش آموزش در افزایش کارایی را بسيار مهم می دانند.

جهت دریافت این گزارش بر روی تصویر زیر کلیک کنید: