انجمن مسلمانان

وب سایت: http://muslimcongress.org

انجمن مسلمانان سازمانی غیرانتفاعی است که به منظور افزایش وحدت میان مسلمانان شمال آمریکا تاسیس شده است. 

اهداف این مرکز عبارت اند از:

• هدف اصلی انجمن مسلمان، ارائه خدمات آموزشی است که به شکل مستقیم جوامع مسلمانان را بهره مند خواهد کرد. برخی از این خدمات در حال حاضر قابل دسترس هستند در حالی که برخی در آینده نزدیک قابل دسترس هستند.

• خدمات ارائه شده توسط انجمن مسلمان با در نظر گرفتن نیازهای بخش های مختلف جمعیتی جامعه طراحی خواهند شد. برخی نمونه های چنین خدماتی عبارتند از: مشاوره خانواده، ازدواج، راهنمای کسب و کار/ اشتغال، مجله خانواده، انجمن های آنلاین و غیره.

• دیگر اهداف قابل توجه انجمن مسلمان عبارتند از: گروه های سازماندهی حج / زیارت، ایجاد مدارس اسلامی، کمک به انجمن ها در آموزش علما برای مراکز اسلامی خود، ارائه یک برنامه درسی در روزهای یکشنبه و ایجاد یک شبکه رسانه اسلامی.

رویکرد

ترویج دانش اسلامی، اخلاق، ارزشهای الهی و همکاری میان اعضای جوامع مختلف مسلمان رویکرد این مرکز است.

ماموریت

ایجاد یک جامعه قوی مسلمان در شمال امریکا بر اساس اعتقادات و ارزش های اسلامی ماموریت این مرکز است که در آن افراد می توانند بدون به خطر انداختن هویت اسلامی خود موفق شوند.

ساختار سازمانی انجمن مسلمان را هیئت امنا و هیئت مدیره تشکیل می دهد. هیئت امنا (BOT) از علمای دینی تشکیل شده است که به تمام فعالیت های انجمن  نظارت می کند. هیئت مدیره (BOD) که توسط هیئت امنا انتخاب می شوند و فعالیت های انجمن را اجرا می کنند. انجمن مسلمان در سال 2005 به منظور ترویج و تبلیغ آموزه های اسلام تاسیس شد. در جولای 2005، کنفرانس افتتاحیه در هاستوان با شرکت بیش از 400 نفر از ایالات و شهرهای مختلف شمال آمریکا برگزار شد.

این مرکز تنها توسط کمک های مالی مسلمان در امریکا تامین مالی می شود و فعالیت های انجمن مسلمان تحت قانون اساسی و آیین نامه می باشد.