کار عظیم موسسه آینده پژوهی جهان اسلام، عرصه جدیدی برای پژوهش گشوده است

آیت الله اراکی رئیس مجمع تقریب مذاهب اسلامی، در جلسه رونمایی مجموعه کتاب های هشت جلدی جهان اسلام به عنوان سخنران اصلی این برنامه گفتند:

در منابع دینی مسئله وحدت جامعه دینی و توحیدی و اسلامی به عنوان یک اصل پدیرفته شده با مفاهیم دینی و اسلامی گره خورده و به اسلامیت جامعه پیوسته است. در آیات فراوانی بر این اصل تاکید شده و جامعه متفرق جامعه اسلامی نیست و اصولا یکی از خواص اسلام وحدت است، خاصیت اصلی اسلام وحدت آفرینی است. این کار عظیم موسسه آینده پژوهی جهان اسلام که موسسه ای گرانسنگ و گرانقدر است جای تقدیر و تشکر دارد و گام اول آن این گام بلند و موفق است که عرصه جدیدی برای پژوهش گشوده است.

آیت الله اراکی گفت: در قرآن و بینش دینی ما که از آن به عنوان به علم الاجتماع اسلامی تعبیر می کنم، شکل گیری جامعه اسلامی با شکل گیری وحدتی که اعتباری است ایجاد می شود. وحدت قراردادی با این وحدت آغاز می شود که با شهادتین به وجود می آید. این شهادت و گواهی تنها قلبی نیست بلکه التزام به اطاعت رسول و رهبری اوست. اطیعوالله و اطیعوالرسول. این وحدت اعتباری با پذیرش رهبری رسول و قبول فرامین او بصورت عینی، تبدیل به یک وحدت حقیقی می شود. یعنی جامعه ای شکل می گیرد که افراد جامعه با یکدیگر پیوندی حقیقی می خوردند و به تعبیر قرآن پیوند اخوت و برادری که نشأت گرفته از یک پدر است پدید می آید؛ پدری رسول اکرم. رسول در قرآن و آیات و روایات به عنوان أب معرفی شده اند. این ابوت حقیقی مبتنی بر یک تولید مثل حقیقی است. اولین تولید مثل حقیقی او شخصی مانند امام علی و اهل بیت است و این از شاهکارهای شخصیت اوست. در جهان آفرینش شاهکاری از این برتر نیست و اگر به آن اذعان داریم اغراق نخواهد بود و این مجموعه نیز تولید مثل می کند. یعنی همان جامعه مطیع و مسلم، جامعه تسلیم فرمان خدا، جامعه تسلیم فرمان خدا یعنی جامعه تسلیم فرامین رسول خدا.

رئیس مجمع تقریب مذاهب اسلامی ادامه داد: جامعه اسلامی بدون رهبری واحد واجب الطاعه متصور نیست. اگر جامعه ای باشد که در آن اطاعت رهبری واجب الطاعه  که اطاعت رسول را ایجاب کند نباشد دیگر این جامعه اسلامی نیست. جامعه اسلامی قوامش به اطاعت رسول است و پس از او به اطاعت کسی که اطاعتش اطاعت الرسول است. شرط ایمان تسلیم در برابر رسول است در همه امور جزئی و کلی. اشاره به حکمیت رسول در جزئیات دارد. باید در جامعه اسلامی هر زمانی رهبری باشد که با مرجعیتش، مرجعیت رسول تحقق پیدا کند. این همان چیزی است که وحدت حقیقی را به وجود می آورد. وحدتی که بارها در روایت امام صادق آمده است مسلمین و مومنین برداران تنی یکدیگرند که پدر و مادرشان یکی است. این یک تعبیر تعارفی نیست. یک واژه بنیادی است که جامعه ای را به وجود می آورد. شعار وحدت امام خمینی و آیت الله خامنه ای و قانون اساسی ایران نیز نشأت گرفته از بنیادهای تفکر اسلامی و انقلاب و هویت جامعه اسلامی است.

در پایان نیز آقای آیت الله اراکی از جناب آقای دکتر سید یحیی صفوی ریاست محترم موسسه آینده پژوهی جهان اسلام و جناب آقای دکتر سید حمزه صفوی مدیر عامل آن، به خاطر انجام این کار عظیم تشکر کردند و تبریک گفتند و با تأکید بر این امر که موضوعات و حوزه  های مطالعاتی بسیاری در این زمینه هست که باید روی آن کار پژوهشی صورت گیرد، سخنان خود را به پایان بردند.