“پنج نگاه آمریکایی به اسلام”

 

گزارش ویژه 36

“پنج نگاه آمریکایی به اسلام”

ترجمه و تلخیص: محمدرضا محمدی؛ پژوهشگر مؤسسه آینده‌پژوهی جهان اسلام

مرکز سیاست جهانی”، اندیشکدهی مستقل آمریکایی است که از سال 2016 شروع به فعالیت کرده است؛ این مرکز در سال 2018 در گزارش ویژهی خود به قلم دکتر مقتدار خان، استاد دانشگاه جورج تاون با عنوان “پنج چشمانداز آمریکایی به اسلام: راهنمای تحلیلی”، وقایع خاورمیانه از زمان حملات القاعده در یازده سپتامبر 2001 به ایالات متحده مورد توجه قرار گرفته است. به گفتهی نویسنده، در مرحله بعد، مرجع عظیم دانش تولید شده توسط مؤسسات دانشگاهی و آکادمیک سیاسی در مورد روابط ایالات متحده با خاورمیانه و سایر بازیگران اسلامی در عرصه بین‌المللی بررسی و طبقه‌بندی شده است. این گزارش در ادامه پنج جامعه معرفتی شامل محافظه‌کاران، نومحافظهکاران، واقعگرایان، لیبرالها و چپها را مورد مطالعه قرار میدهد و گفتمانها و توصیههای آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد. سرانجام، این پژوهش سیاستهایی که این جوامع معرفتی توصیه میکنند را ارزیابی میکند. در واقع نویسنده به گفتهی خود رویکرد و پارادایمی را پیشنهاد میکند که نه تنها ایالات متحده را در خاورمیانه مؤثرتر خواهد کرد بلکه باعث خواهد شد این کشور در جهان اسلام مؤثر بماند. با توجه به نگاه ویژهی گزارش به جهان اسلام و حوادث اخیر منطقه، مؤسسه آیندهپژوهی جهان اسلام، اقدام به ترجمه و تلخیص پژوهش فوق نموده که در قالب گزارش ویژه ارایه میشود.

 

برای دانلود فایل PDF این گزارش کلیک کنید