معرفی کتاب: وضعیت ناشناخته

 

 

گزارش “وضعیت ناشناخته: احزاب اسلام گرا فراتر از اخوان المسلمین مصر” یکی از گزارشات منتشره بنیاد Carnegie است که در دسامبر سال 2016 منتشر شده است.

 

احزاب اسلام گرای عرب پس از خیزش های سال 2011 با فرصت ها و چالش های متعددی روبرو شده اند. آنها پس از دهه ها مواجهه با رژیم های مستبد، ناگهان ملزم به هدایت زمینه های جدید و افراطی داخلی، منطقه ای و در درون اسلام گرایی شدند. گروه اخوان المسلمین در مصر شدیدترین و تماشایی ترین افت و خیزها را تجربه کرده است؛ اما تجربیات آن نسبت به دیگر احزاب اسلام گرا که موفق تر عمل کرده اند، غیرمعمول است. این تغییرات به گونه ای موجب پیاده سازی ساختار، ایدئولوژی و راهبرد این احزاب شده است که توقعات و انتظارات طولانی مدت درباره ایده ها و رفتارهای آنها را بر هم زده است.

 

شکست های اخوان المسلمین در مصر اغلب به عنوان نشانه ای از آسیب شناسی وسیع تر در سیاست های اسلام گرایی تفسیر می شود. انتخاب های ضعیف، رفتار انحرافی و شکست کامل اخوان المسلمین پس از سال 2011 به لحاظ ویژگی های ساختار سازمانی و ایدئولوژی اسلام گرایی توصیف شده است. این در حالی است که دیگر سازمان های ملی اخوان المسلمین در مواجهه با تحولات سیاسی منطقه ای اخیر متفاوت تر و موفق تر عمل کرده اند.