نشست‌های تخصصی

در راستای بهره مندی پژوهشگران از آرا و نظرات اندیشمندان و صاحب نظران حول موضوعات به‌روز در حوزه‌های مختلف جهان اسلام، و با توجه به زیرساخت مناسب برگزاری در محل مرکز، موسسه آینده پژوهی جهان اسلام تا کنون بیش از ۵۰ نشست تخصصی در حوزه‌های مختلف از جمله سوریه، یمن، لبنان، عربستان سعودی و دیگر موضوعات مرتبط با رخدادهای روز جهان اسلام برگزار نموده است.

جدیدترین نشست‌ها