آیندۀ خلیج فارس؛ بازیگران، متغیرها، روندها

نشست تخصصی

تحولات جدید خلیج فارس، روی‌کارآمدن دولت جدید ایالات متحده، عادی‌سازی روابط امارات عربی و بحرین با اسرائیل، همچنین به‌بن‌بست‌رسیدن جنگ یمن برای عربستان سعودی، لزوم توجه به آیندۀ منطقۀ حساس خلیج فارس را نمایان کرده است. ازاین‌رو، مؤسسه آینده‌پژوهی جهان اسلام بر آن شد که با دعوت از دو تن از کارشناسان برجستۀ حوزۀ خلیج فارس، دکتر کاظم سجادپور، رئیس دفتر مطالعات سیاسی و بین‌الملل وزارت امور خارجه، همچنین دکتر مهران کامروا، استاد دانشگاه جورج تاون قطر، نشستی تخصصی در تاریخ 4بهمن1399 به‌شکل مجازی برگزار نماید. این نشست را محمدرضا محمدی، پژوهشگر خلیج فارس، مدیریت کرد.

یادداشت منتشرشده از این نشست:

http://yun.ir/sie4ge

http://yun.ir/lzvhq3