مهمترین چالش ها فراروی جهان اسلام | آقای راجا نوشیروان زین العابدین / سفیر مالزی در ایران

از دیدگاه شما، مهمترین چالش ها فراروی جهان اسلام هم اکنون چیست؟

چالش های فراوانی وجود دارد که ما باید در نظر بگیریم تا اتحاد میان مسلمانان را ارتقا دهیم. مهمترین چیز که ما نیاز به درکش داریم این است که در نهایت، چیزهای زیادی برای اتحاد ما وجود دارد تا جدایی ما. چون من فکر می کنم به عنوان مسلمان باید باور داشته باشیم که ما به خدا در جهان آخرت پاسخ گو هستیم و خداوند در قرآن می فرمایند که ما باید اتحاد را گسترش دهیم و نفاق و تفرقه را میان مسلمانان نپذیریم.

مهمترین راهکار ها و ظرفیت های جهان اسلام برای مقابله با این چالش ها چیست؟

من فکر می کنم چیزی که ما احتیاج به درکش داریم این است که ابتدا گفتگو را میان مسلمانان گسترش دهیم و دوم اینکه می بایست در اهدافمان شفاف باشیم. و همان طور که قبلا اشاره کردم، سوم اینکه می بایست در رابطه ما موضوعات مهم برای جهان اسلام متحد شویم. من باور دارم این موضوع شامل مسئله فلسطین و توسعه کشورهای اسلامی می شود. همچنین ما نیاز داریم که با اقدامات انجام گرفته توسط افرادی که می خواهند از نفاق حمایت کنند، مقابله کنیم.

اتحاد و همگرایی امت اسلامی چه منافعی برای جهان اسلام به همراه خواهد داشت؟

من فکر می کنم که این منافع بسیار زیاد هستند. اولین مورد در رابطه با اتحاد امت اسلامی این است که می توان برای مشکل فلسطین راه حلی پیدا کرد و دومین مورد اینکه کشورهای اسلامی بسیار مختلف اند. کشورهای اسلامی بسیار ثروتمند وجود دارد و کشورهای اسلامی بسیار فقیر نیز وجود دارند. اگر ما اتحاد قویتری میانمان داشته باشیم و کشورهای ثروتمند قادرند به کشورهای فقیر با شیوه ای درستر، کمک کنند. و سوم اینکه،  البته به عنوان مسلمان باید باور داشته باشیم که چیزیکه مهم است تنها در این جهان نیست بلکه در آخرت است. این برای رستگاری تمام افراد است که ما احتیاج داریم تا متحد شویم.