مدیرعامل

دکتر سید حمزه صفوی

https://rtis2.ut.ac.ir/cv/safavi