قرآن و قوانین ملی در جهان اسلام

مرکز تحقیقات پیو مطالعه ای را بین 10 کشور با اکثریت جمعیت مسلمان  در سال 2015 صورت داده است که طبق آن درصدی از مردم که می خواهند قرآن، قوانین ملی آنها را تحت تاثیر قرار دهد، مورد بررسی قرار گرفته است.

در پاکستان، فلسطین، اردن، مالزی و سنگال تقریبا نیمی یا بیشتر از جمعیت می گویند که قوانین در کشور شان باید به شدت از تعالیم قرآن پیروی کند. در این بررسی، 78 درصد مردم پاکستان می خواهند قوانین ملی شان تحت تاثیر قرآن باشد و تنها 2 درصد مخالف بودند. در مقابل در بورکینا فاسو، ترکیه، لبنان و اندونزی کمتر از یک چهارم جمعیت موافق هستند. این مطالعه 4 کشور از 10 کشور با بیشترین میزان جمعیت مسلمان (پاکستان، ترکیه، اندونزی و نیجریه) را در بر می گیرد. عربستان سعودی و ایران با وجود جمعیت قابل توجه مسلمان در این بررسی حضور نداشتند.

درصدی از جمعیت که در این کشورها مسلمان بودند از 100 درصد در پاکستان تا 50 درصد در نیجریه تغییر می کند.

منبع: http://www.pewglobal.org/2016/04/27/the-divide-over-islam-and-national-laws-in-the-muslim-world/how-much-should-the-quran-influence-our-countrys-laws/