شورای مرکزی مسلمانان در آلمان

وب سایت: http://www.zentralrat.de

شورای مرکزی مسلمانان (ZMD) در آلمان نهاد مرکزی سازمان های اسلامی آلمان محسوب می شود .رسالت این شورا براساس اساسنامه آن ایجاد وحدت در میان سازمان ها و انجمن های اسلامی آلمان، همچنین انجام نقش رابط میان این سازمان ها و دولت آلمان است .هدف شورای مرکزی آن نیست که جایگزین مساجد، انجمن ها و مجامع اسلامی آلمان شود . بلکه وظیفه خود را در آن می بیند که خواست های این نهادها را به مقامات آلمانی منعکس کند و بکوشد تا از طرق قانونی انتظارات به حق مراکز اسلامی را برآورده سازد .

18 سازمان مرکزی اسلامی و صدها جامعه محلی اسلامی که نماینده بخش عظیمی از اقلیت مسلمان آلمان محسوب می شوند، به عضویت این شورا در آمده اند. این جوامع اکثرا به اقلیت های مسلمان آلمانی، ترک، عرب، آلبانیایی، بوسنیایی و ایرانی تعلق دارند. اعضای فعلی شورای مرکزی عبارت اند از:

• اتحادیه فدرال فعالیت های اسلامی

Bundesverband fur Islamische Tatigkeiten

• اتحادیه مسلمانان آلمان در بن

Deutsche Muslim – Liga Bonn

• اتحادیه مسلمانان آلمان در هامبورگ

Deutsche Muslim – Liga Hamburg

• خانه اسلام

Haus des Islam

• مجمع کار اسلامی برای مشاغل اجتماعی و تربیتی

Islamische Arbeitsgemeinschaft fur Sozial – und Erziehungsberufe

• جامعه اسلامی در آلمان

Islamische Gemeinschaft in Deutschland

• جامعه اسلامی در هامبورگ

Islamische Gemeinschaft in Hamburg

• جامعه دینی اسلامی در برلین

Islamische Releigionsgemeinschaft Berlin

• مرکز اسلامی آخن

Islamisched Zentrum Aachen

• مرکز اسلامی هامبورگ

Islamisches Zentrum Hamburg

• مرکز اسلامی مونیخ

Islamisches Zentrum Munchen

• اتحادیه دانشجویان مسلمان در آلمان

Muslimische Studentenvereinigung in Deutschland

• اتحادیه مسلمانان شاغل در کشورهای اروپایی

Unionderineuropischen Lndernarbeitenden Muslime

• اتحادیه مراکز اسلامی آلبانیایی در آلمان

Unionder Islamisch Albanischen Zentrenin Deutschland

• اتحادیه انجمن های فرهنگی اسلامی ترک در اروپا

Union der Turkisch – Islamischen Kulturvereinev in Europa

• اتحادیه سازمان دانشجویان مسلمان در اروپا

Union Muslimischer Studenten Organisation in Europa

• اتحادیه مراکز فرهنگی اسلامی

Verbandder Islamische Kultuezrntren

• اتحادیه مجامع اسلامی بوسنیایی در آلمان

Vereinigung islamischer Gemeinden der Bosniaken in Deutschland