زنان مسلمان انگلیس در اشتغال با تبعیض کارفرمایان مواجه هستند

یک تحقیق جدید انجام شده توسط مجلس عوام انگلیس نشان می دهد که زنان مسلمان از لحاظ اقتصادی محروم ترین گروه در جامعه بریتانیا هستند. آنها با احتمال سه برابر بیشتر در معرض بیکاری و جستجو برای یافتن کار نسبت به سایر زنان هستند و بیش از دوبرابر احتمال غیر فعال بودن آنها از لحاظ اقتصادی وجود دارد. 

«کمیته زنان و مساوات» می گوید: نباید تاثیر اسلام هراسی بر زنان مسلمان دست کم گرفته شود. آنها 71 درصد احتمال بیشتری برای بیکار بودن نسبت به زنان مسیحی حتی با وجود سطح آموزشی و مهارت های زبانی مشابه دارند. 

آنها هنگام درخواست کار به دلیل نوع پوشش برگرفته از مذهب و فرهنگ خود با تبعیض مواجه هستند.

به گزارش aboutislam.net درحالیکه 69 درصد زنان در سن کار بریتانیا مشغول به کار هستند این میزان در میان زنان مسلمان 35 درصد می باشد. در سطح ملی، 5 درصد زنان بیکارند و در جستجوی کار هستند درحالیکه این میزان در میان زنان مسلمان 16 درصد گزارش می شود.

این گزارش نتیجه گیری می کند که قانون برابری شامل همه افراد و همه زنان صرف نظر از دین آنها می باشد. آنها می بایست در تمام جنبه های زندگی شان ازجمله  آموزش، اشتغال و پوشش برای تصمیم گیری آزاد باشند.