تجربه‌نگاری تطبیقی در حوزۀ زن و خانواده با تأکید بر کشورهای مصر، دانمارک، مالزی، کانادا و ترکیه

تجربه‌نگاری تطبیقی در حوزۀ زن و خانواده

(دکتر مریم شادی،  محقق و پژوهشگر)

 یکی از پژوهش‌هایی که معمولاً در بررسی‌های راهبردی و برنامه‌ریزی چشم‌اندازمحور استفاده می‌شود، پژوهش‌های تطبیقی در اسناد سیاستی سایر کشورهاست. بررسی این اسناد، آگاهی متولیان امر را از جهت‌گیری‌ها و برنامه‌های سایر کشورها در موضوع زن و خانواده ارتقا می‌بخشد و در نتیجه به تدوین برنامه‌های ملی مناسب برای زنان و خانواده کمک شایانی می‌کند. البته باید توجه کرد که بررسی تطبیقی به این معنی، به مقایسه و تطبیق چند سند سیاستی مشخص می‌پردازد و از نظر متدولوژی، با ترازیابی یا به‌گزینی که در آن با بررسی یک یا چند نمونۀ موفق به تحلیل شکاف و فاصلۀ وضع موجود با تراز مطلوب می‌پردازند، تفاوتی اساسی دارد. مطالعات ترازیابی عمدتاً برای الگوبرداری و تدوین چشم‌انداز (از روی وضعیت نمونۀ موفق) به کار می‌رود؛ در حالی که بررسی‌های تطبیقی، در واقع، مقایسه به‌منظور کسب آگاهی و شناخت از روندها و نقاط مشترک بین کشورها و همچنین تحلیل تفاوت‌های میان آن‌هاست. به همین دلیل، در ترازیابی، نمونه‌های موفق موردتوجه هستند و در بررسی‌های تطبیقی تلاش می‌شود ترکیب متنوع و پوشش محتوایی مناسب انتخاب شود. بر این اساس، انتخاب سبد مناسب مطالعات تطبیقی، ملاحظات و حساسیت‌های فراوانی را می‌طلبد.

برای دریافت PDF گزارش کلیک کنید.

مسئولیت صحت و سقم مطالب موجود در یادداشت‌ها، مقالات و مصاحبه‌های منتشرشده در سایت به‌عهدۀ نویسنده است و انتشار آن‌ها الزاماً به‌معنای تأیید مطلب یا بیانگر دیدگاه‌های مؤسسه نیست.