برابری جنسیتی و رفاه خانواده در کشورهای OIC

این گزارش از مجموعه آرشیو 2015 مرکز آموزش و تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و آماری کشورهای اسلامی (SESRIC)، به تفاوت های مردان و زنان در جنبه های اقتصادی و اجتماعی می پردازد و وضعیت فعلی رفاه خانواده در کشورهای عضو را در یک رویکرد مقایسه ای بررسی می کند. چهار جنبه مهم زندگی زندگی اقتصادی و اجتماعی یعنی آموزش، بهداشت، خشنونت و امنیت اجتماعی از نگاه برابری جنسیتی مورد آزمایش قرار می گیرند. این گزارش همچنین نقش زنان را در پروسه های تصمیم گیری مورد بررسی قرار می دهد. در انتها، نقش سازمان های غیر دولتی (NGOs) در ایجاد فضایی برای توان افزایی زنان و رفاه خانواده ها در کشورهای عضو را ارزیابی می کند. این گزارش با برخی توصیه های سیاسی برای پرداختن به موضوع برابری جنسیتی، توان افزایی زنان و بهبود کلی رفاه خانواده در کشورهای عضو پایان می پذیرد. نسخه الکترونیکی این گزارش از طریق لینک زیر قابل دریافت است:

http://www.sesric.org/files/article/505.pdf