انتقادات نسبت به انجمن های اسلامی در آلمان

به گزارش یورواسلام رئیس حزب سبز آلمان جم اوزدمیر و سخنران امور مذهبی ولکر بک پیش نویس مقاله ای را تدوین کرده اند که به رسمیت شناختن انجمن های اسلامی به عنوان سازمان های مذهبی تحت قانون عمومی را رد می کند. اوزدمیر و بک از دولت ایالت نورد راین وستفالن و تلاش قانونی آنها در به رسمیت شناختن انجمن های اسلامی نقد می کنند. ایالاتی مانند برمن، نیدرزاکسن، هامبورگ و هسه، قرارداد های قانونی با انجمنهای اسلامی امضا کرده اند که آنها را به عنوان سازمان هایی تحت قانون عمومی به رسمیت بشناسند. به علاوه تعطیلات مذهبی توسط مقامات دولتی،  قانونی و به رسمیت شناخته شده شوند. همچنین مراسم مذهبی مانند تدفین توسط ایالات پذیرفته شده اند.

مقاله اوزدمیر و بک نوشته ای بحث برانگیز در به چالش کشیدن حقوق اساسی اقلیت را آغاز کرده است. این مقاله ادعا می کند که انجمن هایی مانند شورای هماهنگی مسلمانان، شورای مرکزی مسلمانان و اتحاد اسلامی ترکیه نماینده مسلمانان با توجه به جمعیت آن ها نخواهد بود. از 2400 جوامع مسجدی در آلمان، 1800 انجمن مذهبی، اعضای شورای هماهنگی مسلمانان هستند. با توجه به مقاله اوزدمیر و بک شورای هماهنگی مسلمانان، نماینده تنها 20 درصد از جمعیت مسلمانان در آلمان خواهد بود. جهت گیری ملی، قومی و زبانی انجمن به سوی مشتریان خود است نه نماینده کل جمعیت مسلمانان.