آنالیز محیط داخلی و خارجی دولت قطر با استفاده از ماتریس SWOT

 

سمه‌تعالی

موسسه آینده ‌پژوهی جهان اسلام

گزارش ویژه شماره 17

آنالیز محیط داخلی و خارجی دولت قطر با استفاده از ماتریس SWOT

روح اله سوری

مقدمه

تحلیل SWOT در اصل ابزاری برای شناسایی شرایط محیطی و ضعف‌ها و توانایی‌های درونی یک سازمان می‌باشد. در یک تحلیل SWOT چهار پارامتر مختلف شامل قوت (Strenght)، ضعف (Weakness)، تهدید (Threat) و فرصت (Oportunity) مورد بررسی قرار می‌گیرد. نقاط قوت و ضعف به محیط درونی، تهدید و فرصت‌ها نیز به محیط بیرونی سازمان ارتباط داده می‌شوند. هدف تحلیل SWOT شناسایی پارامترهای گفته شده و نهایتاً دستیابی سازمان‌ها به مزیت رقابتی از طریق ایجاد هماهنگی بین نقاط قوت و فرصت‌های بیرونی خود می‌باشد. علی­رغم اختصاص داشتن تحلیل SWOT به فضای کسب و کار و مدیریت، می‌توان این ابزار را در مورد دولت‌ها نیز به کار گرفت و در واقع دولت‌ها را نیز همچون یک سازمان در نظر گرفت که دارای نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید می‌باشند که در این صورت تعریف پارامترهای چهارگانه به شکل زیر خواهد بود :

قوت (Strenght) : داشته‌ها و توانایی‌های داخلی یک دولت ( امکانات داخلی).

ضعف(Weakness) : مشخصه‌ها و ویژگی‌های منفی محیط داخلی یک دولت ( موانع داخلی).

فرصت (Oportunity) : امکانات و توانایی‌های محیط خارجی ( مقدورات بین‌المللی).

تهدید (Threat) : مشخصه‌ها و ویژگی‌های منفی محیط خارجی دولت ( محذورات بین‌المللی).

 

در پژوهش حاضر سعی شده است تا با کمک روش گفته شده ضمن شناسایی مهمترین نقاط قوت، ضعف داخلی، فرصت‌ها و تهدیدات خارجی دولت قطر، به تحلیل استراتژی‌های چهارگانه این کشور مطابق با ماتریس SWOT پرداخته شود.

 

برای دانلود فایل PDF این گزارش کلیک کنید.