SESRIC گزارش ۲۰۱۵ محاسبه فقر در کشورهای OIC را منتشر کرد

فقر پدیده ای پیچیده و چندبعدی است که تحت جنبه های پولی بررسی می شود. در حقیقت، این موضوع با اقتصادهای ضعیف، منابع انسانی ضعیف، ارائه خدمات اجتماعی ضعیف و سیاست های ضعیف مرتبط است. بسیاری از کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی (OIC) پیشرفت های قابل توجهی در زمینه فقر در طی این سال ها داشته اند. باوجود برخی روندهای مثبت، این کشورها از میانگین های جهانی و کشورهای درحال توسعه برحسب میزان فقر، عقب مانده اند. به منظور طراحی سیاست های موثر برای کاهش فقر، سیاست گذاران نیاز به اطلاعات دقیق، به موقع و جامع دارند. با این حال، به عنوان یک مفهوم چند وجهی، اندازه گیری فقر از نظر مفهومی و عملی، کار ساده ای نیست. 

علارقم این پیش‌زمینه، مرکز آموزش و تحقیقات اقتصادی اجتماعی و آماری کشورهای اسلامی (SESRIC) پروژه محاسبه فقر در کشورهای OIC را با هدف ارائه مروری بر وضعیت، دلایل و نتایج فقر در کشورهای عضو، بهبود ظرفیت های ملی در حوزه آمار فقر فراهم آورده است. در قسمت اول این گزارش، تحلیل مختصری از تلاش های مختلف صورت گرفته تا به امروز به منظور سنجش مقیاس فقر در جهان با برجسته کردن نقاط قوت و ضعف این اقدامات ارائه می‌شود. در بخش دوم، تجزیه و تحلیل دقیقی در مورد شیوع فقر در کشورهای OIC در هر دو زمینه های پولی و چندبعدی ارائه می‌شود. بخش سوم این گزارش به طور عمده در شیوه های آماری، نیازهای فعلی و نقاط قوت کشورهای عضو OIC در ارزیابی فقر تمرکز می‌کند. در بخش چهارم، برنامه ها و استراتژی های کشورهای عضو به منظور طرح نقشه راه برای آینده ارائه می شود. این گزارش همچنین چالش های کشورهای عضو OIC در اندازه گیری فقر را برجسته می سازد و توصیه های موثر در زمینه کاهش فقر و نظارت بر وضعیت فقر در کشورهای عضو OIC را فراهم می کند. نسخه اکترونیکی این گزارش از طریق لینک زیر قابل دریافت است:

http://www.sesrtcic.org/files/article/502.pdf