SESRIC گزارش وضعیت سرطان در کشورهای OIC را منتشر کرد

مرکز آموزش و تحقیقات اقتصادی اجتماعی و آماری کشورهای اسلامی (SESRIC) گزارش «وضعیت سرطان در کشورهای عضو OIC» را منتشر کرد.

این گزارش به وضعیت سرطان در یک چشم انداز مقایسه ای نگاه می کند. بر اساس آخرین داده های موجود در موارد جدید تشخیص داده شده سرطان و مرگ و میر ناشی از آن، بخش دوم این گزارش تجزیه و تحلیلی مقایسه ای و دقیق از میزان سرطان در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی ارائه می دهد. بخش سوم این گزارش،  به پیشگیری و کنترل سرطان با در نظر گرفتن ظرفیت ها و سیاست های ملی موجود برای شناسایی شکاف اصلی در پیشگیری، نظارت و مراقبت، تشخیص زودرس، کنترل و درمان سرطان در کشورهای عضو تمرکز دارد. بخش چهارم شرح مختصری از طرح های چند جانبه اخیر در هر دو سطح داخل کشورهای عضو و سطح بین المللی فراهم آورده است. این گزارش با توصیه های سیاستی که هدف آن ها بالا بردن اجرای مداخلات در هر دو سطح ملی و درون کشورهای عضو و همکاری بین المللی به منظور پیشگیری و کنترل بروز سرطان در کشورهای عضو است، پایان می پذیرد.

نسخه الکترونیکی این گزارش از طریق لینک زیر قابل دریافت است: 

http://www.sesric.org/files/article/544.pdf