سمینار همگرایی و واگرایی در جهان اسلام – ویدئوی هشتم

 

روح الله اسلامی، عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد در سمینار همگرایی و واگرایی در جهان اسلام که در دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد به غیبت تکنیک در همگرایی جهان اسلام پرداخت. وی با تاکید بر اینکه تا زمانی که دولت‌‌های اسلامی در خاورمیانه شکل نگیرد شاهد همگرایی در جهان اسلامی نخواهیم بود گفت: چنانچه می‌خواهیم همگرایی ایجاد شود باید دولت های قدرتمند ایجاد کنیم، نمی‌توانیم جنبش ها را تقویت کنیم و در نهایت انتظار همگرایی داشته باشیم. خشونت و بی ثباتی از ویژگی های امروز جهان اسلام است و در ادامه با طرح این پرسش که چه راهکارهای عملی جهت ایجاد همگرایی در جهان اسلام باید ارائه داد، گفت: آیا ما در علوم اسلامی شعاری تحت عنوان همگرایی داریم؟ وی خشونت و بی ثباتی را یکی از ویژگی های امروز جهان اسلام دانست و گفت: متأسفانه ما امروز با دولت های شکننده ای در جهان اسلام مواجه هستیم و همچنین در کنار آنان با جنبش های وحشیانه ای مواجه‌ایم که دارای قدرت بسیارند و هیچ منطقی ندارند.

عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد فقر، آوارگی و تحقیر را از دیگر ویژگی‌های وضعیت فعلی در جهان اسلام برشمرد و یادآور شد: در جهان اسلام با یک خودسوزی تمدنی مواجه هستیم، به طوری که امروز این گروه های وحشی در حال سوزاندن و تخریب آثار تمدنی اسلامی هستند. وی ایجاد دیپلماسی و اتحاد را از دیگر مبانی ایجاد همگرایی در جهان اسلام خواند و خاطرنشان کرد: نهادگرایی نیز در ایجاد همگرایی در جهان اسلام موثر است. اسلامی تصریح کرد: ما در علوم سیاسی بحثی به نام منطقه گرایی داریم که در این بحث مطرح می‌شود باید یک سلسله مراتب رعایت شود و یک سلسله الزاماتی را جهت رسیدن به همگرایی بپذیریم.

اسلامی با تاکید بر اینکه تا زمانی که دولت‌‌های اسلامی در خاورمیانه شکل نگیرد شاهد همگرایی در جهان اسلامی نخواهیم بود گفت: چنانچه می‌خواهیم همگرایی ایجاد شود باید دولت های قدرتمند ایجاد کنیم، نمی‌توانیم جنبش ها را تقویت کنیم و در نهایت انتظار همگرایی داشته باشیم.

 وی در پایان ایجاد دیپلماسی و اتحاد را از دیگر مبانی ایجاد همگرایی در جهان اسلام خواند و خاطرنشان کرد: نهادگرایی نیز در ایجاد همگرایی در جهان اسلام موثر است.