کتابخانه موسسه

موسسه آینده پزوهی جهان اسلام با کتابخانه‌ای تخصصی با بیش از ۶۵۰۰ جلد کتاب، از ظرفیت پژوهشی بالایی برخوردار است. این موسسه با یک دهه تجربه، دارای دو گروه مطالعاتی با بیش از ۱۰ پژوهشگر مقیم و میهمان، در راستای اهداف زیر گام بر می‌دارد:

عنوان گروه پژوهشی:

ژئوپلیتیک جهان اسلام

ماموریت:

بررسی نقاط ضعف، قوت، فرصت و چالش‌های ژئوپلیتیکی جهان اسلام

اهداف بلند مدت

۱- بررسی جامع جغرافیای سیاسی جهان اسلام و عوامل تاثیر گذار بر آن
۲- شناسایی بازیگران داخلی و خارجی تاثیرگذار در جغرافیایی سیاسی جهان اسلام
۳- شناخت عوامل چالش آفرین در جغرافیای سیاسی جهان اسلام
۴- شناخت عوامل فرصت ساز در جغرافیای سیاسی جهان اسلام

اهداف کوتاه مدت

۱- تولید گزارش های راهبردی در حوزه جغرافیایی سیاسی جهان اسلام
۲- تدوین و تنظیم گزارش های سیاستی در زمینه فرصت ها و چالش های جغرافیای سیاسی جهان اسلام
۳- ارائه تحلیل های کوتاه در مورد تحولات روز صورت گرفته در حوزه جغرافیایی سیلسی جهان اسلام

عنوان گروه پژوهشی:

مطالعات استراتژیک جهان اسلام

ماموریت:

انجام مطالعات عمیق استراتژیک حول موضوع جهان اسلام

اهداف بلند مدت

۱- شناسایی مهمترین عوامل سیاسی- نظامی تاثیر گذار بر روابط کشورهای جهان اسلام
۲- شناخت مهمترین عوامل اقتصادی- فرهنگی تاثیر گذار بر روابط کشورهای جهان اسلام
۳- انجام مطالعات راهبردی در زمینه بحران¬های موجود در حوزه جهان اسلام
۴- آینده پژوهی روابط کشورهای جهان اسلام
۵- آینده پژوهی روابط جهان اسلان با غرب

اهداف کوتاه مدت

۱- تولید گزارش های راهبردی در حوزه مسائل سیاسی- امنیتی و اقتصادی- فرهنگی
۲- تدوین و تنظیم گزارش های سیاستی در زمینه فرصت ها و چالش های استراتژیکی
۳- ارائه تحلیل های کوتاه در مورد تحولات روز صورت گرفته در حوزه های مختلف

لیست کتابهای کتابخانه موسسه آینده پژوهی جهان اسلام

ردیفنام کتابنام نویسندهموضوعدسته بندی
1روش های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانیعزت الله نادری، مریم سیف نراقیعلوم اجتماعیجامعه شناسی و علوم اجتماعی
2روش های تحقیق در علوم اجتماعی (اصول و مبانی)باقر ساروخانیعلوم اجتماعیجامعه شناسی و علوم اجتماعی
3روش های تحقیق در علوم اجتماعی (بینش ها و فنون)باقر ساروخانیعلوم اجتماعیجامعه شناسی و علوم اجتماعی
4جامعه شناسی جنگ و ارتشپیتر می یرعلوم اجتماعیجامعه شناسی و علوم اجتماعی
5پارادایم شناسی علوم انسانیبرایان فیعلوم اجتماعیجامعه شناسی و علوم اجتماعی
6نظریه های جامعه شناسیغلام عباس توکلیعلوم اجتماعیجامعه شناسی و علوم اجتماعی
7توسعه و مبانی تمدن غربسید مرتضی آوینیعلوم اجتماعیجامعه شناسی و علوم اجتماعی
8منطق اجتماعی، روش تحلیل مسائل اجتماعیریمون بودونعلوم اجتماعیجامعه شناسی و علوم اجتماعی
9کشورهای رو به توسعهایولا کوستعلوم اجتماعیجامعه شناسی و علوم اجتماعی
10جنبه هایی از توسعه و توسعه نیافتگیجون رابینسونعلوم اجتماعیجامعه شناسی و علوم اجتماعی
11جامعه شناسی تاریخ اسلامحسین ابوالحسن تنهاییعلوم اجتماعی و دینیجامعه شناسی و علوم اجتماعی
12جامعه شناسی اقوام و مذاهب ایرانبرات فرجیجامعه شناسی ایرانجامعه شناسی و علوم اجتماعی
13تغییر اجتماعی و توسعهآلوین ی.سوعلوم اجتماعی و توسعهجامعه شناسی و علوم اجتماعی
14مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم اجتماعیبهروز نبویعلوم اجتماعیجامعه شناسی و علوم اجتماعی
15سیر جوامع بشریگرهارد لنسکی و جین لنسکیجامعه شناسی جامعه شناسی و علوم اجتماعی
16الولیدریزخانزندگینامه و جامعه شناسیجامعه شناسی و علوم اجتماعی
17سیری در اندیشه سیاسی عربحمید عنایتاندیشه سیاسیسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
18شناخت محیط ملیعلی مبینی دهکردی و مسعود هاشمیان اصفهانیعلوم سیاسیسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
19چالش های امنیت در قرن بیست و یکمگروه مترجمینروابط بین المللسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
20بسترسازی راهکار برون رفت از بحرانعلی محبوبعلوم سیاسیسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
21نفت و حاکمیت ملیبرنارد مومرعلوم سیاسیسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
22مقایسه نقش نخبگان در فرآیند نوسازی ایران و ژاپنناهید مطیععلوم سیاسیسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
23نقد کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنانفریبا علاسوندعلوم سیاسیسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
24تروریسم و مقابله با آنعباسعلی کدخدایی و نادر ساعدعلوم سیاسیسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
25جغرافیای ترور، تهدیدهای تروریسم در جهان معاصرسجاد کریمی پاشاکی و فریبرز احمدی دهکاءعلوم سیاسیسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
26سازمان امنیت داخلی رژیم صهیونیستیفتحی عبدالقادر سلطان و محمد رجب سلامهسیاسیسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
27آمریکا پیشتاز انحطاطروژه گارودیایالات متحده شناسیسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
28فرهنگ مطالعات دفاعی و امنیت ملیمحمد حسین جمشیدیعلوم دفاعیعلوم دفاعی
29مراکز مطالعاتی جهاندانشکده و پژوهشکده پیامبر اعظمکتابشناسیفلسفه دین کتابشناسی کلیات
30اولین کتاب نوشتنکاظم رهبرکلیاتفلسفه دین کتابشناسی کلیات
31درآمدی بر دائره المعارف کتابخانه های ایرانسید محمود مرعشی نجفی، علی رفیعیکتابشناسیفلسفه دین کتابشناسی کلیات
32راهنمای مجله های ایرانپوری سلطانی، رضا اقتدارکلیاتفلسفه دین کتابشناسی کلیات
33کتابشناسی انقلاب اسلامیپرویز سعادتیکتابشناسیفلسفه دین کتابشناسی کلیات
34مطالعات تطبیقی در فلسفه اسلامیسعید شیخفلسفه اسلامیفلسفه دین کتابشناسی کلیات
35ماتریالیسم دیالکتیکموریس کنفورتفلسفه اروپافلسفه دین کتابشناسی کلیات
36اصول فلسفه و روش رئالیسمسید محمد حسین طباطبائیفلسفه اروپافلسفه دین کتابشناسی کلیات
37فلسفه اخلاقمرتضی مطهریفلسفه اسلامیفلسفه دین کتابشناسی کلیات
38سر الصلوه (معراج السالکین و صلوه العارفین)روح الله موسوی خمینیفلسفه اسلامیفلسفه دین کتابشناسی کلیات
39نگاهی به فلسفه های جدید و معاصر در جهان غربکریم مجتهدیفلسفه اروپافلسفه دین کتابشناسی کلیات
40آموزش فلسفه (2مجلد)محمد تقی مصباح یزدیفلسفه اسلامیفلسفه دین کتابشناسی کلیات
41مصباح الهدایه و مصباح الکفایهعزالدین محمود کاشانیفلسفه اسلامیفلسفه دین کتابشناسی کلیات
42بدایه الحکمهسید محمد حسین طباطبائیفلسفه اسلامیفلسفه دین کتابشناسی کلیات
43مقایسه آراء ارسطو و صدرالمتالهین پیرامون خداسید سلمان صفویفلسفه اسلامیفلسفه دین کتابشناسی کلیات
44فلسفه کانتاشتفان کورنرفلسفه اروپافلسفه دین کتابشناسی کلیات
45ترجمه و شرح اشارات و تنبیهات ابن سیناحسن مشکورفلسفه اسلامیفلسفه دین کتابشناسی کلیات
46سیر حکمت در اروپا (3مجلد در یک جلد)رنه دکارتفلسفه اروپافلسفه دین کتابشناسی کلیات
47پرسش از خدا در تفکر مارتین هیدگرجیمز ال. پروتیفلسفهفلسفه دین کتابشناسی کلیات
48فلسفه قدم اولدیو رابینسونفلسفهفلسفه دین کتابشناسی کلیات
49علم و فلسفهحمید پارسانیافلسفهفلسفه دین کتابشناسی کلیات
50اندیشه سیاسی غزالیحاتم قادریفلسفه اسلامیفلسفه دین کتابشناسی کلیات
51درس هایی از سقراط حکیمسید سلمان صفویفلسفه یونانفلسفه دین کتابشناسی کلیات
52ارسطو و حکمت مشاءژان برنفلسفه یونانفلسفه دین کتابشناسی کلیات
53فلسفه سیاسی ابن سیناابوالفضل مشکورفلسفه اسلامیفلسفه دین کتابشناسی کلیات
54تاریخ فلسفهویل دورانتفلسفهفلسفه دین کتابشناسی کلیات
55نیچه سلطان فلسفهعلی محبوبفلسفه اروپافلسفه دین کتابشناسی کلیات
56سنت روشنگری در غرب از لئوناردو تا هگلج. برونسکی، ب. مازلیشفلسفهفلسفه دین کتابشناسی کلیات
57پسا تجدد گرایی و جامعه امروز ایرانسید علیرضا حسینی بهشتیفلسفهفلسفه دین کتابشناسی کلیات
58سیری در تلمودآدین اشتاین سالتزفلسفه یهودفلسفه دین کتابشناسی کلیات
59فلسفهعلی شریعتمداریفلسفهفلسفه دین کتابشناسی کلیات
60درآمدی به فلسفهمیرعبدالحسین نقیب زادهفلسفهفلسفه دین کتابشناسی کلیات
61فلسفه زبان دینیدان آر. استیورفلسفه دینفلسفه دین کتابشناسی کلیات
62فلسفه یهودی در قرون وسطیدن کوهن شرباکفلسفه یهودفلسفه دین کتابشناسی کلیات
63ستایش و نیایششهاب الدین یحیی سهروردیفلسفه اسلامیفلسفه دین کتابشناسی کلیات
64رویکردهای مختلف به پلورالیزم دینیگلین ریچاردزفلسفه دینیفلسفه دین کتابشناسی کلیات
65شرح مرادات حافظ از میر سید علی همدانیایرج گل سرخیفلسفه اسلامیفلسفه دین کتابشناسی کلیات
66بی دلی در ذند.ت.سوزوکیفلسفه شرق دورفلسفه دین کتابشناسی کلیات
67تقریب مذاهب از نظر تا عملمحمد آصف محسنیفلسفه اسلامیفلسفه دین کتابشناسی کلیات
68آیین هندوسیمن ویتمنفلسفه هندوفلسفه دین کتابشناسی کلیات
69فاصله ادیان فاجعه فلسطینمیشل لولونفلسه دینیفلسفه دین کتابشناسی کلیات
70دانش مسلمینمحمدرضا حکیمیحکمت مسلمینفلسفه دین کتابشناسی کلیات
71سرود جهش هامحمدرضا حکیمیحکمت مسلمینفلسفه دین کتابشناسی کلیات
72سیر تفکر عصر جدید در اروپاعلیرضا رحیمیفلسفه اروپافلسفه دین کتابشناسی کلیات
73حکمت شرق و روان درمانی غربهانس یاکوبسفلسفه اروپافلسفه دین کتابشناسی کلیات
74گفتمان روشنگر درباره اندیشه های بنیادینفلسفهفلسفه دین کتابشناسی کلیات
75جهان اسطوره شناسی، اسطوره در جهان عرب و اسلامجلال ستاریفلسفه دینیفلسفه دین کتابشناسی کلیات
76مقدمه ای بر نقد فلسفه مدرن غربسید سلمان صفویفلسفه اروپافلسفه دین کتابشناسی کلیات
77درآمدی نو به منطق نمادین، منطق محمول هاپل تیدمن، هاوارد کهینفلسفه و منطقفلسفه دین کتابشناسی کلیات
78درآمدی نو به منطق نمادین، منطق جمله هاپل تیدمن، هاوارد کهینفلسفه و منطقفلسفه دین کتابشناسی کلیات
79درآمدی نو به منطقپل تیدمن، هاوارد کهینفلسفه و منطقفلسفه دین کتابشناسی کلیات
80سرگذشت قرن بیستم، وصیت نامه فلسفی روژه گارودیروژه گارودیفلسفه اخلاقفلسفه دین کتابشناسی کلیات
81مقدمه ای بر تفکر نهضت اصلاح دینیآلیستر مک گراثفلسفه دینیفلسفه دین کتابشناسی کلیات
82عیسی اسطوره یا تاریخآرچیبالد رابرتسونفلسفه مسیحیتفلسفه دین کتابشناسی کلیات
83اسطوره تجسد خداجان هیکفلسفه مسیحیتفلسفه دین کتابشناسی کلیات
84شمینیسم، فنون کهن خلسهمیرچا الیادهفلسفه شرق دورفلسفه دین کتابشناسی کلیات
85مسیحیت در جهان امروزاندرو والزفلسفه مسیحیتفلسفه دین کتابشناسی کلیات
86درآمدی به مسیحیتمری جو ویورفلسفه مسیحیتفلسفه دین کتابشناسی کلیات
87فلسفه در مسیحیت باستانکریستوفر استیرفلسفه مسیحیتفلسفه دین کتابشناسی کلیات
88کلام مسیحیتوماس میشلفلسفه مسیحیتفلسفه دین کتابشناسی کلیات
89الهیات مسیحیآلیستر مک گراثفلسفه مسیحیتفلسفه دین کتابشناسی کلیات
90متفکران بزرگ مسیحیهانس کونگفلسفه مسیحیتفلسفه دین کتابشناسی کلیات
91ساحت های معنوی ادیان جهان، نشانه راههانس کونگفلسفه دینیفلسفه دین کتابشناسی کلیات
92عرفان پس از مدرنیتهدان کیوپیتفلسفه اروپافلسفه دین کتابشناسی کلیات
93دین و اخلاق در نگاه هانس کونگحسن قنبریفلسفه اخلاقفلسفه دین کتابشناسی کلیات
94آشنایی با فلسفه هنرکریس هورنر، امریس وستاکوتفلسفه هنرفلسفه دین کتابشناسی کلیات
95جستاری در فلسفه زرتشتیمری بویسفلسفه زرتشتیفلسفه دین کتابشناسی کلیات
96دین سیک هاسید محمد روحانیفلسفه هندفلسفه دین کتابشناسی کلیات
97زمینه های بحث فلسفی در ادیانفیلیپ ال.کوئین، چارلز تالیافروفلسفه دینیفلسفه دین کتابشناسی کلیات
98ادیان و فلسفه آفریقاییجان اس.مبیتیفلسفه آفریقاییفلسفه دین کتابشناسی کلیات
99بررسی و نقد مبانی سکولاریسمعلی اکبر کمالی اردستانیفلسفه اروپافلسفه دین کتابشناسی کلیات
100آینده ادیانپل تیلیخفلسفه دینیفلسفه دین کتابشناسی کلیات
101ادیان چین و ژاپنمایکل ساسو، دیوید ریدفلسفه شرق دورفلسفه دین کتابشناسی کلیات
102ریشه های مسیحیت در اسناد بحرالمیتژان دانیلوفلسفه مسیحیتفلسفه دین کتابشناسی کلیات
103چنین گوید اوبودائیسمفلسفه دین کتابشناسی کلیات
104دین و دانشمحمدحسین مهدوی نژادفلسفه دینیفلسفه دین کتابشناسی کلیات
105علم و عقل از دیدگاه مکتب تفکیکسید عباس مرتضویفلسفه اسلامیفلسفه دین کتابشناسی کلیات
106شرح فصوص الحکم محی الدین بن عربیتاج الدین حسین بن حسن خوارزمیفلسفه اسلامیفلسفه دین کتابشناسی کلیات
107شرح مقدمه قیصری بر فصوص الحکمسید علیرضا صدر حسینیفلسفه اسلامیفلسفه دین کتابشناسی کلیات
108خاتم اولیاء از دیدگاه ابن عربی و علامه آشتیانیمحمد ملکیفلسفه اسلامیفلسفه دین کتابشناسی کلیات
109پیراستگی معصوم از فراموشی و خطامحمد بن حسن حر آملیدینیفلسفه دین کتابشناسی کلیات
110عرفان سیاسیاسماعیل منصوری لاریجانیفلسفه اسلامیفلسفه دین کتابشناسی کلیات
111مجموعه مقالات اسماعیلیهتاریخ سلامفلسفه دین کتابشناسی کلیات
112تاریخ عقاید ماتریدیهسید لطف الله جلالیتاریخ سلامفلسفه دین کتابشناسی کلیات
113گرایش ها و مذاهب اسلامی در سه قرن نخستابوحامد رازی، احمد بن حمدانتاریخ سلامفلسفه دین کتابشناسی کلیات
114مفهوم عرفانعلی موحدیان عطارعرفان اسلامیفلسفه دین کتابشناسی کلیات
115انتظار مسیحا در آیین یهودژولیوس گرینسونفلسفه یهودفلسفه دین کتابشناسی کلیات
116امامت از دیدگاه امامیه و زیدیهمصطفی سلطانیفلسفه اسلامیفلسفه دین کتابشناسی کلیات
117علم اماممحمد حسن نادمفلسفه اسلامیفلسفه دین کتابشناسی کلیات
118مهدویت، پرسش ها و پاسخ هافلسفه اسلامیفلسفه دین کتابشناسی کلیات
119اسلام در انقلاب، جنبش های اسلامی معاصر در جهان عربهرایر دکمجیانتاریخ اسلامفلسفه دین کتابشناسی کلیات
120حیات فکری و سیاسی امامان شیعهرسول جعفریانتاریخ اسلامفلسفه دین کتابشناسی کلیات
121کوفه و نقش آن در قرون نخستین اسلامیمحمد حسین رجبی دوانیتاریخ اسلامفلسفه دین کتابشناسی کلیات
122شیعه در مصرصالح الوردانیتاریخ اسلامفلسفه دین کتابشناسی کلیات
123اصول و مبانی هنر جنگ در اسلامیاسین سویدتاریخ اسلامفلسفه دین کتابشناسی کلیات
124مبانی استراتژی فرهنگی از دیدگاه علی (ع)محمدباقر بابائی طلاتپهدینیفلسفه دین کتابشناسی کلیات
125شیعیان افغانستانمحمد وحید بینشتاریخ اسلامفلسفه دین کتابشناسی کلیات
126ایران و کنفرانس اسلامیمراد عنادی الموتیتاریخ اسلامفلسفه دین کتابشناسی کلیات
127بیداری اسلامی و تحولات منطقه ایاصغر افتخاریتاریخ اسلامفلسفه دین کتابشناسی کلیات
128بیداری اسلامی و تحولات منطقهتاریخ اسلامفلسفه دین کتابشناسی کلیات
129آراء و افکار اسلامشناسان معاصر آلمانحسین موسویاناسلام شناسیفلسفه دین کتابشناسی کلیات
130همگام با حسیناسد حیدردینی، تاریخ اسلامفلسفه دین کتابشناسی کلیات
131ژئوپلتیک شیعهفرانسوا توالدینی، تاریخ اسلامفلسفه دین کتابشناسی کلیات
132تئوری سیاسی اسلامابوالاعلی مودودیدینی، تاریخ اسلامفلسفه دین کتابشناسی کلیات
133نظام سیاسی اسلامعلی اصغر نصرتیدینی، تاریخ اسلامفلسفه دین کتابشناسی کلیات
134فلسفه و نظام سیاسی اسلامعبداله حاجی صادقیفلسفه اسلامیفلسفه دین کتابشناسی کلیات
135رویارویی غرب معاصر با جهان اسلامابراهیم متقیفلسفه اسلامیفلسفه دین کتابشناسی کلیات
136مسائل نهضت های اسلامیکلیم صدیقیتاریخ اسلامفلسفه دین کتابشناسی کلیات
137اندیشه دینی و سکولاریسم در حوزه معرفت سیاسی و غرب شناسیموسی نجفیفلسفه اسلامیفلسفه دین کتابشناسی کلیات
138زمینه های تفکر سیاسی در قلمرو تشیع و تسننمحمد مسجد جامعیفلسفه اسلامیفلسفه دین کتابشناسی کلیات
139پژوهشی درباره طوایف غلات تا پایان غیبت صغرااسکندر اسفندیاریتاریخ اسلامفلسفه دین کتابشناسی کلیات
140خدمات متقابل اسلام و ایرانمرتضی مطهریتاریخ اسلامفلسفه دین کتابشناسی کلیات
141ولایت فقیه در اندیشه فقیهانیعقوبعلی برجیدینی، فلسفه اسلامیفلسفه دین کتابشناسی کلیات
142استعاره صراط در اندیشه سیاسی سید قطبابراهیم برزگردینی، فلسفه اسلامیفلسفه دین کتابشناسی کلیات
143علویان ترکیهنوری دونمزتاریخ اسلامفلسفه دین کتابشناسی کلیات
144تاملی در نشانه های ختمی ظهورنصرت الله آیتیدینیفلسفه دین کتابشناسی کلیات
145ادبیات قرآن (مجموعه مقالات)مستنصر میردینیفلسفه دین کتابشناسی کلیات
146شهر گمشدهمحمد حسن زورقدینیفلسفه دین کتابشناسی کلیات
147از شک تا یقینعلی موحدیان عطاردینیفلسفه دین کتابشناسی کلیات
148مجموعه مقالات فرق تسننمهدی فرمانیاندینیفلسفه دین کتابشناسی کلیات
149بیداری اسلامی، چشم انداز آینده و هدایت آنتاریخ معاصر اسلام، دینیفلسفه دین کتابشناسی کلیات
150مصلحت و سیاست، رویکردی اسلامیاصغر افتخاریاسلام شناسیفلسفه دین کتابشناسی کلیات
151اسلام و اندیشه ساسی معاصرمحمد جواد صاحبیاندیشه اسلامیفلسفه دین کتابشناسی کلیات
152مکاتب فقه امامی ایران، پس از شیخ طوسی تا پایگیری مکتب حلهاحمد پاکتچیتاریخ اسلامفلسفه دین کتابشناسی کلیات
153شناسه، معرفی مراکز اسلامی خارج از کشورکتابشناسیفلسفه دین کتابشناسی کلیات
154پژوهشی در تاریخ قرآن کریمسید محمد باقر حجتیطدینیفلسفه دین کتابشناسی کلیات
155شیعیان از سقوط بغداد تا ظهور صفویهمحسن الویریتاریخ اسلامفلسفه دین کتابشناسی کلیات
156تاریخ دانشگاه های بزرگ اسلامیعبدالرحیم غنیمهتاریخ اسلامفلسفه دین کتابشناسی کلیات
157تاریخ سیاسی صدر اسلاممحمود رضا افتخارزادهتاریخ اسلامفلسفه دین کتابشناسی کلیات
158نشانه های پایانعلی فاطمیاندینیفلسفه دین کتابشناسی کلیات
159تاریخ مذاهب اسلامیمحمد ابوزهرهتاریخ اسلامفلسفه دین کتابشناسی کلیات
160تاریخ اسلام در هندسیاوش یاریتاریخ اسلامفلسفه دین کتابشناسی کلیات
161منجی در ادیانروح الله شاکری زواردهیدینیفلسفه دین کتابشناسی کلیات
162ماهیت قیام شهید فخابوفاضل رضوی اردکانیتاریخ اسلامفلسفه دین کتابشناسی کلیات
163پیچک انحرافجواد اسحاقیاندینیفلسفه دین کتابشناسی کلیات
164درسنامه و عقاید اسماعیلیهمهدی فرمانیانتاریخ اسلامفلسفه دین کتابشناسی کلیات
165اخبار و آثار ساختگی؛ سیری انتقادی در حدیثهاشم معروف الحسنیدینیفلسفه دین کتابشناسی کلیات
166مبانی فقهی روابط بین المللسید محمود علویدینیفلسفه دین کتابشناسی کلیات
167نظرات سیاسی در نهج البلاغهمحمد حسین مشایخ فریدنیدینیفلسفه دین کتابشناسی کلیات
168جنبش های شیعی در تاریخ اسلامهاشم معروف الحسنیتاریخ اسلامفلسفه دین کتابشناسی کلیات
169شرح غررالحکم و دررالکلمعبدالواحد بن محمد تمیمی آمدیدینیفلسفه دین کتابشناسی کلیات
170تاریخ و آثار اسلامی مکه مکرمه و مدینه منورهاصغر قائدانتاریخ و جغرافیای اسلامفلسفه دین کتابشناسی کلیات
171بینش اسلامی و پدیده های جغرافیاییعباس سعیدی رضوانیتاریخ و جغرافیای اسلامفلسفه دین کتابشناسی کلیات
172تاریخ آموزش در اسلاماحمد شلبیتاریخ اسلامفلسفه دین کتابشناسی کلیات
173شناخت کشورهای اسلامی و نواحی مسلمان نشین جهانغلامرضا گلی زوارهتاریخ و جغرافیای اسلامفلسفه دین کتابشناسی کلیات
174تاریخ وهابیانایوب صبریتاریخ اسلامفلسفه دین کتابشناسی کلیات
175مجموعه مقالاتحسین الهی قمشه ایدینیفلسفه دین کتابشناسی کلیات
176پیامبری و انقلابجلال الدین فارسیدینیفلسفه دین کتابشناسی کلیات
177تاریخ اسلام صادق آئینه وندتاریخ اسلامفلسفه دین کتابشناسی کلیات
178اسلام گرایی در مصریعقوب توکلیتاریخ اسلامفلسفه دین کتابشناسی کلیات
179تاریخ تحول دولت و خلافت از برآمدن اسلام تا سفیانیانرسول جعفریانتاریخ اسلامفلسفه دین کتابشناسی کلیات
180شخصیت و قیام زید بن علی (ع)سید ابوفاضل رضوی اردکانیتاریخ اسلامفلسفه دین کتابشناسی کلیات
181دیدارهاشیوا کاویانیعمومیفلسفه دین کتابشناسی کلیات
182مسلمانان در اروپابرنارد لوئیس، دومینیک اشناپرتاریخ اسلامفلسفه دین کتابشناسی کلیات
183خیزش ها و چالش های اسلام در آفریقاالیویه مونیهتاریخ اسلامفلسفه دین کتابشناسی کلیات
184فدک در تاریخسید محمد باقر صدرتاریخ اسلامفلسفه دین کتابشناسی کلیات
185در شرح صلوات چهارده معصومفضل الله روزبهان خنجیدینیفلسفه دین کتابشناسی کلیات
186نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسلامی (2مجلد)علی اکبر ولایتیتاریخ اسلامفلسفه دین کتابشناسی کلیات
187شیعه در هندسید عباس اطهر رضویتاریخ اسلامفلسفه دین کتابشناسی کلیات
188گونه شناسی اندیشه منجی موعود در ادیانگروه نویسندگاندینیفلسفه دین کتابشناسی کلیات
189مسیحیت صهیونیست و بنیادگرای آمریکارضا هلال و علی جنتیدین و اندیشهفلسفه دین کتابشناسی کلیات
190معنای زندگیمجموعه مقالاتدین و اندیشهفلسفه دین کتابشناسی کلیات
191معرفی مکتب های فلسفی هندساتیش چاندرا چاترچی و دریندرا موهان داتافلسفه دینیفلسفه دین کتابشناسی کلیات
192تشیعهاینس هالمدینیفلسفه دین کتابشناسی کلیات
193درسنامه تاریخ و عقاید زیدیهمهدی فرمانیان و سید علی موسوی نژاددین و اندیشه، تاریخ اسلامفلسفه دین کتابشناسی کلیات
194عدالت کیفری در آیین یهودمجموعه مقالاتدین و اندیشهفلسفه دین کتابشناسی کلیات
195معرفی مراکز پژوهشی حوزه علمیه قممعاونت پژوهشیکتابشناسیفلسفه دین کتابشناسی کلیات
196فلسفه و انقلاب از هگل تا سارتر و از مارکس تا مائورایا دونایفسکایافلسفه و سیاستفلسفه دین کتابشناسی کلیات
197مهندسی مدیریت در فرهنگ علویمحمدباقر بابئی طلاتپهمدیریت اسلامیمدیریت و اقتصاد
198مدیریت استراتژیکفرد آر.دیویدمدیریتمدیریت و اقتصاد
199موانع رشد علمی ایران و راه حل های آنفرامرز رفیع پورمدیریتمدیریت و اقتصاد
200راهبردهای مدیریتحسین رحمان سرشتمدیریتمدیریت و اقتصاد
201مدیریت بحران های بین المللیسید علی اصغر کاظمیمدیریت سیاسیمدیریت و اقتصاد
202اصول علم اقتصاد (2مجلد)پل ساموئلسن و نورد هاوساقتصادمدیریت و اقتصاد
203درآمدی بر نظریه نهادیمحمد جواد ایروانیمدیریتمدیریت و اقتصاد
204جامعه شناسی جهان سوممحمد تقی شیخیجامعه شناسیجامعه شناسی و علوم اجتماعی
205مدیریت سیاسی و خط مشی دولتیسید علی اصغر کاظمیمدیریت سیاسیمدیریت و اقتصاد
206روشنفکری، دینداری و مردم سالاریعلیرضا علوی تباراندیشه سیاسی اسلامیفلسفه دین کتابشناسی کلیات
207مدیریت بحران هااوریل روزنتالمدیریت سیاسیمدیریت و اقتصاد
208رسانه و مدیریت بحرانمحمد سلطانیفرمدیریتمدیریت و اقتصاد
209مدیرت بحران در جهانی پیچیدهداون آر.گیلپینمدیریت سیاسیمدیریت و اقتصاد
210رهبری بحرانایان میترافمدیریت سیاسیمدیریت و اقتصاد
211درسنامه مدیرت جامع بحرانغلامرضا پورحیدری و برهان الدین ولدبیگیمدیریتمدیریت و اقتصاد
212رهبری تحولجان پی.کاترمدیریت سیاسیمدیریت و اقتصاد
213برنامه ریزی و مدیریت استراتژیکپیرس و رابینسونمدیریت استراتژیکمدیریت و اقتصاد
214مواردی از مدیریت استراتژیکاسنایدرمدیریت استراتژیکمدیریت و اقتصاد
215حکومت جهانی، توسعه و امنیت انسانیکارولین توماستوسعه و حکومتجامعه شناسی و علوم اجتماعی
216ضد روش منطق و طرح در روش شناسی کیفیاحمد محمدپورروش شناسیفلسفه دین کتابشناسی کلیات
217توسعه و جمعیتلستر آر.براونتوسعه جامعه شناسی و علوم اجتماعی
218عقلانیت و آینده توسعه یافتگی ایرانمحمود سریع القلمتوسعهجامعه شناسی و علوم اجتماعی
219هنر دورنگری برنامه ریزی برای آینده در دنیای با عدم قطعیتپیتر شوارتزمدیریتمدیریت و اقتصاد
220نئومرکانتیلیسم افول استعمارگر واپس گراسید حمزه صفوی و سید علی محبوبمدیریتمدیریت و اقتصاد
221نظریه پایه و اصول آمایش مناطق مرزی ایرانعلیرضا عندلیبجغرافیاجغرافیای سیاسی
222مدیریت استراتژیک «فرآیند استراتژی»جیمز براین کویینمدیریت استراتژیکمدیریت و اقتصاد
223سایبرنتیک و نقش آن در ایجاد سیستم های اطلاعاتیاحمد غلامزاده و بهروز فتحیسیستم های اطلاعاتیعلوم دفاعی
224مدیریت استراتژیکساموئل سرتو و پائول پیترمدیریتمدیریت و اقتصاد
225ژئوپلتیک و سیاست خارجی ایرانجواد اطاعاتژئوپلتیکسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
226اصول و مفاهیم ژئوپلتیکمحمدرضا حافظ نیاژئوپلتیکسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
227استراتژی و تحولات ژئوپلتیک پس از دوران جنگ سردناصر ثقفی عامریژئوپلتیکسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
228روش شناسی نظریه های جدید در سیاستجهانگیر معینی علمدارینظریه های سیاسیسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
229اسلام و ملی گراییعلی محمد نقویملی گراییفلسفه دین کتابشناسی کلیات
230جامعه شناسی سیاسیموریس دوورژهجامعه شناسیجامعه شناسی و علوم اجتماعی
231حقوق اساسی و نهادهای سیاسیابوالفضل قاضینهادهای سیاسیسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
232بنیادهای علم سیاستعبدالرحمن عالمسیاستسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
233پژوهش در علوم سیاسیکاووس سید امامیسیاستسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
234هفت ستون سیاستسید علی اصغر کاظمیسیاستسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
235اندیشه سیاسی معاصر در جهان عربفرهنگ رجاییاندیشه سیاسیسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
236بنیاد فلسفه سیاسی در غربحمید عنایتفلسفه سیاسیسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
237مقدمه ای بر روان شناسی سیاسیمارتا کاتمروان شناسی سیاسیسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
238فرهنگ علوم سیاسیعلی آقابخشی و مینو افشاری رادفرهنگ سیاسیسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
239سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونیساموئل هانتینگتونجامعه شناسی سیاسیسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
240جامعه شناسی سیاسیحسین بشیریهجامعه شناسی سیاسیسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
241جامعه شناسی سیاسی معاصرکیت نشجامعه شناسی سیاسیسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
242راهنمای جامعه شناسی سیاسیکیت نش و آلن اسکاتجامعه شناسی سیاسیسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
243جامعه شناسی سیاسی کلانمحمد رضا طالبانجامعه شناسی سیاسیسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
244اندیشه های مارکسیستیحسین بشیریهاندیشه سیاسیسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
245مبانی علم سیاستمحمد اسماعیل خدادادیسیاستسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
246جنگ نرم، براندازی نرم در کشورهای مدلمعاونت پژوهشیعلوم دفاعیعلوم دفاعی
247روش و نظریه در علوم سیاسیدیوید مارش و جری استوکراندیشه سیاسیسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
248نگرشی جدید به علم سیاستمونتی پالمیرعلوم سیاسیسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
249حاکمیت، فرشتگان محافظ مدنیتگولیلمو فررواندیشه سیاسی و حاکمیتسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
250موج سوم دموکراسی در پایان سده بیستمساموئل هانتینگتونسیاستسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
251آشنایی با سازمان های بین المللیسازمان های بین المللیسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
252مجموعه مقالات اولین سمینار بررسی تحول مفاهیممجموعه مقالاتعلوم سیاسیسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
253نظریه های روابط بین المللمجموعه مقالاتروابط بین المللسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
254رجال سیاسیعلی محبوبسیاستسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
255شناخت مقدماتی علوم سیاسی و جغرافیای سیاسی جهان اسلامسید سلمان صفویسیاست و جغرافیای سیاسیسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
256وجوه امپریالیسمچارلز رینولدزسیاستسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
257مبانی تصمیم گیری استراتژیکچالز آر.شوانکسیاستسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
258جغرافیای انتخاباتپی جی تایلورسیاستسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
259فرهنگ استقلالجواد منصوریسیاستسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
260جهان مسلح، جهان گرسنهویلی برانتسیاستسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
261تحلیلی بر ژئوپلتیک ایران و عراقعزت الله عزتیروابط بین المللسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
262روابط چین و هندمریم دفتریروابط بین المللسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
263همنوازی تازه اروپاژاک دولورروابط بین المللسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
264سیاست و اطلاعاتمهدی میرمحمدیسیاستسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
265تحزب و توسعه سیاسی، اسلام و تخریبمجموعه مقالاتاحزابسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
266احزاب سیاسی مصردفتر برنامه ریزیاحزابسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
267حکومت، مباحثی در مشروعیت و کارآمدیمحمد جواد لاریجانیحکومتسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
268روشنفکران عرب و غربهشام شرابیاندیشهسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
269نظریه های دولتاندرو وینسنتاندیشهسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
270قدرت نرمجوزف نایسیاستسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
271نقش سازمان های منطقه ای در حفظ صلح پس از جنگ سردسید مرتضی میرمحمدسیاستسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
272نامه ای به ندیده اممحمد جعفر مصفااندیشهفلسفه دین کتابشناسی کلیات
273آیین انقلاب اسلامیانقلاب اسلامیسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
274روانشناسی تروریسمتروریسمسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
275مباحثی از مدیریت اسلامیعبدالله جاسبیمدیریت اسلامیمدیریت و اقتصاد
276روزنامه سفر خوارزممحمد علی خان غفورروابط بین المللسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
277خاستگاه فرهنگی نهج البلاغهمحمد حسن نادمنهج البلاغهفلسفه دین کتابشناسی کلیات
278چشمان مخفی آمریکا در فضاجفری تی ریلکسونجاسوسیسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
279ایران و آمریکاسید علی بنی لوحیروابط بین المللسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
280راهبرد ایران در زمینه حقوق بشرجمشید شریفیانروابط بین المللسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
281ژئوپلتیک کاربردیمحمد حسین پاپلی یزدیژئوپلتیکسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
282داد و ستد بین المللیجان دی دانیلزروابط بین المللسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
283بررسی ساختار و عملکرد سازمان های اطلاعاتیسازمان های اطلاعاتیسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
284اطلاعات استراتژیک و کشورداریآدا ب.بوزماناستراتژیکسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
285مفاهیم بنیادی در جغرافیای سیاسیدره میرحیدرمفاهیمجغرافیای سیاسی
286درآمدی نو بر جغرافیای سیاسیریچارد مویرجغرافیاجغرافیای سیاسی
287مسائل مرزی دریایی ایران و کویتمحمد حسن نامیمسائل مرزیسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
288نقش قدرت در جامعه و روابط بین المللیسید علی اصغر کاظمیروابط بین المللسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
289جنگ سرد فرهنگیفرانسیس استونر ساندرسجنگ سردسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
290جامعه اطلاعاتی ایالات متحده محمدرضا گلشن پژوهایالات متحده شناسیسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
291غول ناآرامپیتر دبلیو رادمنایالات متحده شناسیسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
292آمریکا پس از جهانگشاییامانوئل تدایالات متحده شناسیسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
293ساختار واقعی آمریکاحمید مولاناایالات متحده شناسیسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
294مبانی و مدل های تصمیم گیری در سیاست خارجیسید حسین سیف زادهسیاستسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
295راهنمای سازمان ملل متحدنسرین مصفاروابط بین المللسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
296آداب تشریفات و آیین کار در سازمان ملل متحدمحمدرضا دبیریروابط بین المللسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
297تجزیه و تحلیل تصمیم گیری در سیاست خارجیمحمدحسین خوشوقتسیاست خارجیسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
298شمال و جنوبهرمز همایون پورسیاستسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
299نظام بین الملل و مسئله صحرای غربیمحمود سریع القلمصحرای غربیسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
300روابط بین الملل در جهان متغیرجوزف فرانکلروابط بین المللسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
301فرهنگ روابط بین المللغلامرضا باباییفرهنگ سیاسیسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
302ایران منطقه ایمحسن رضاییسیاستسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
303ایدئولوژی و روابط بین المللعلی صادقیروابط بین المللسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
304روابط خارجی ایرانروابط بین المللسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
305سیاست میان ملت هاهانس جی.مورگنتاروابط بین المللسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
306راهنمای دیپلماتیکآر.جی.فلت هامروابط بین المللسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
307نگرشی ژئوپلیتیکی بر پدیده جهانی شدنزهرا پیشگاهی فردسیاست خارجیسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
308تراست مغزهای امپراتوریلورنس اچ. شوپایالات متحده شناسیسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
309جهانی شدن و آینده جهان اسلامفتحی یکنجهانی شدنسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
310سیاست خارجی کشورهای خاورمیانهریموند هینبوشسیاست خارجیسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
311رویارویی مسلک ها و جنبش های سیاسی در خاورمینه عربی تا سال 1967علی السمانخاورمیانهسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
312دشمن خود را بشناسمسعود جرایریسیاستسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
313آمریکا دنیا را به کدام سو می بردایالات متحده شناسیسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
314کایون، کلید موفقیت رقابتی ژاپنمحمدحسین سلیمیسیاست خارجی ژاپنسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
315ژاپنی که می تواند بگوید نهشینتارو ایشیهاراسیاست خارجی ژاپنسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
316منافع استراتژیک مشترک و اتحاد آمریکا و اسرائیلعلی اکبر جعفریایالات متحده شناسیسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
317سپتامبر سیاهمحمدرضا رستمانایالات متحده شناسیسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
318جغرافیای استعمارزداییهیلد برایزتارسیاستسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
319امنیت شهریبهمن کارگرجغرافیای سیاسیسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
320سیر تحول قوانین انتخاباتی مجلس در ایرانمجید سائلی کرده دهانتخابات ایرانسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
321مقدمه ای بر تقسیمات کشوری ایرانیدالله کریمی پورتقسیمات کشوریجغرافیای سیاسی
322منطق روابط بین المللوالتر جونزروابط بین المللسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
323سازمان ملل متحد، ایران و عراقکامرون هیومایران و عراقسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
324مفاهیم تعلیق مخاصمات و حالت نه جنگ نه صلح در حقوق بین المللحمیدرضا ملک محمدیحقوق بین المللسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
325آینده نظام بین الملل و سیاست خارجی ایرانمنوچهر محمدیسیاست خارجی ایرانسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
326جنگ ایران و عراق و حقوق جنگ دریاییآندره گاتریایران و عراقسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
327آیین تشریفاتمحمد رئیسیروابط بین المللسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
328دیپلمات و دیپلماسیعلی آلادپوشروابط بین المللسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
329جنگ و صلح از دیدگاه حقوق و روابط بین المللمحمود سائلیحقوق بین المللسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
330تحولات نظام بین المللمحمد ستودهنظام بین المللسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
331صلح پایدارکانی پکصلحسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
332مجاری دیپلماتیکهامفری تره ویلیاندیپلماسیسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
333وضعیت اسیران جنگی و تبادل آن هاامور حقوقی وزارت امور خارجهاسیران جنگیسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
334اتحادیه شانگهای، چشم اندازها، بیم ها و امیدهاکیومرث یزدان پناهروابط بین المللسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
335دیپلماسی عمومیدیپلماسیسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
336سیاست خارجی قدرت های بزرگبهاره سازمندسیاست خارجیسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
337سازمان های بین المللی از نظریه تا عملمحمد حسن خانیسازمان های بین المللیسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
338جنگ بی پایانمیشل کلیرسیاستسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
339جهانی شدن و سیست خارجیداریوش اخوان زنجانیسیاست خارجیسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
340دیپلماسی عربیحسن قشقاویدیپلماسیسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
341سرزمین شرارتکولمن ورتونایالات متحده شناسیسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
342آمریکا و جهان قرن بیست و یکمفرهاد عطائیایالات متحده شناسیسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
343ساختار حکومت عربستان صعودینصراله آشتیعربستان سعودیسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
344دیپلماسی اجبارناصر اسدیدیپلماسیسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
345برآورد استراتژیک ایالات متحده آمریکاامیر علی ابوالفتحایالات متحده شناسیسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
346تحولات سیاست خارجی آمریکا، مداخله گرایی و گسترشابراهیم متقیایالات متحده شناسیسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
347دو رویه منفعت ملیدیوید دبلیو کلینتونسیاستسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
348براندازیاستیفان کنینزردیپلماسیسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
349موازنه قدرت: ثبات در نظام های بین المللیامرسون ام.اس نیونظام بین المللسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
350کالبد شکافی ساختار سیاسی ایالات متحده آمریکاروح الله قادری کنگاوریایالات متحده شناسیسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
351دیپلماسی عمومیدیپلماسیسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
352نقش انگلیس در معادلات قدرت در اروپاسعید خالوزادهسیاست انگلیسسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
353ژئوپلتیک اطلاعاتآنتونی اسمیتژئوپلتیکسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی
354حق بر صلح عادلانهنادر ساعدصلحسیاسی روابط بین الملل و آمریکاشناسی