کالج اسلامی لندن

کالج اسلامی لندن در سال 1998 به منظور ترویج یک رویکرد جدید به مطالعه اسلام و مسلمانان با  تقویت چشم اندازی غیرفرقه ای تاسیس شد و به سرعت به یک مرکز علمی مهم برای مطالعات اسلامی تبدیل شد: این مرکز در هر دو مقطع کارشناسی و کارسی ارشد مدارک معتبر ارائه می دهد و تا به امروز بیش از بیست متون مهم در زمینه مطالعات اسلامی منتشر کرده است و در حال حاضر یک فصلنامه علمی منتشر می کند. همچنین این مرکز یک نهاد چندوجهی است که به ارائه دوره هایی با رائه مدرک در موضوعات کاربردی اسلامی ازجمله زبان عربی قرآن و بانکداری اسلامی می پردازد. کالج اسلامی لندن یکی از موسسات اسلامی در غرب است که سهم قابل توجهی در مطالعات اسلامی و آینده اسلام دارد.

چشم انداز کالج اسلامی لندن

به عنوان یک نهاد، متعهد به داشتن یک چشم انداز غیرفرقه ای است و تنوع را یکی از نقاط قوت این مرکز می دانند. کالج دانشجویانی از سراسر جهان دارد.

ماموریت کالج اسلامی لندن

هدف این کالج ارائه درکی بیش از درک علمی از اسلام است. این به این معنی است که دانشجویان نه تنها تئوری های علمی را مطالعه خواهند کرد بلکه با مباحث دانشگاهی در حوزه اسلام و آینده آن آشنا خواهند شد. به این ترتیب این کالج تلفیقی از آموزش و معنویت،  مباحث کلاسیک و مدرن، دانشگاهی و عملی را گرد هم می آورد.

وب سایت: http://www.islamic-college.ac.uk