هشتمین نشست شورای سیاستگذاری اولین همایش بین المللی بحرانهای ژئوپلیتیکی جهان اسلام