«نیازهای انسانی پناهندگان سوری: چالش های کشور های همسایه»

«نیازهای انسانی پناهندگان سوری: چالش های کشور های همسایه» عنوان گزارشی است که توسط مرکز آموزش و تحقیقات اقتصادی اجتماعی و آماری کشورهای اسلامی (SESRIC)  منتشر شده است.

نزاع در سوریه به بزرگترین بحران انسانی در جهان پس از جنگ جهانی دوم منجر شده است. تعداد کل مردم نیازمند به کمک های انسان دوستانه به 13/5 میلیون نفر رسیده است که حدودا 6/5 میلیون از آن ها در داخل کشور آواره شده اند. حدود 4/8 میلیون از مردم سوریه با زنان و کودکان که سه چهارم جمعیت پناهندگان را تشکیل می دهند، به کشورهای همسایه گریخته اند.

ارائه خدمات اساسی بشردوستانه به این تعداد زیاد پناهنده برای هر کشوری در جهان کار آسانی نیست. میلیون ها نفر از پناهندگان سوری همچنان نیاز به غذا و آب آشامیدنی سالم، اقلام غیر غذایی، سرپناه، فوریت های پزشکی و محافظت دارند.

این گزارش با نگرشی بر ارائه جدیدترین اطلاعات بر موضوع وضعیت فعلی پناهندگان در کشورهای همسایه و چالش های کشورهای میزبان آن ها فراهم شده است. با بهره گیری از دیدگاه ها و مشاهدات به اشتراک گذاشته شده توسط کارشناسان، این گزارش چندین توصیه سیاستی در مورد چگونگی بهبود شرایط برای پناهندگان، جوامع محلی و مقامات دولتی به منظور رویارویی با نیازهای انسانی این چند میلیون پناهنده ارائه می دهد. در واقع بسیار مهم است تا اقدامات عملی در بازگرداندن کرامت مردم سوریه صورت گیرد.

این گزارش از طریق لینک زیر قابل دریافت است:

 http://www.sesric.org/files/article/543.pdf