«نقشه برداری از مراکز منابعی ترکیه»

از سال 1990 ترکیه پتانسیل قابل توجهی را در ایفای نقش رهبری طی همکاری جنوب-جنوب در گروه کشورهای در حال توسعه نشان داده است. در طول دو دهه گذشته، ترکیه به ارائه دهنده قابل توجه کمک های خارجی و مجموعه ای از تجربه، دانش و فناوری توسعه با اشتراک گذاری با دیگر کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، تبدیل شده است. ترکیه مایل به اشتراک گذاشتن و انتقال دانش و بهترین روش ها از طریق برنامه های همکاری جنوب-جنوب با دیگر کشورهای عضو بانک توسعه اسلامی است.

در این رابطه، مطالعه حاضر با عنوان «نقشه برداری از مراکز منابعی ترکیه» تجزیه و تحلیلی از ظرفیت های نهادی ترکیه برای توسعه همکاری بین المللی فراهم می کند. این مطالعه بهترین روش های این کشور و پتانسیل همکاری جنوب-جنوب در برخی از مناطق و موضوعات انتخاب شده از جمله کشاورزی، دام و امنیت غذایی، سلامت و تغذیه، آموزش و پرورش فنی و حرفه ای، حمل و نقل و ارتباطات، فاجعه و مدیریت اورژانس را به نمایش می گذارد که این از طریق ثبت مرکز منابعی بخش خصوصی، NGO ها و سازمان های دولتی در این مناطق قابل اجرا است. این مطالعه به عنوان کمک به اجرای برنامه همکاری جنوب-جنوب بانک توسعه اسلامی فراهم شده است. این گزارش نتیجه همکاری میان بانک اسلامی توسعه (IDB)، مرکز آموزش و تحقیقات اقتصادی اجتماعی و آماری کشورهای اسلامی (SESRIC)، آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه (TIKA) و دفتر سازمان ملل در همکاری های جنوب جنوب (UNOSSC) می باشد. هدف اصلی این مطالعه شناسایی مراکز منابع در ترکیه و مستند سازی بهترین شیوه ها، مدل ها و رویکردهای موفق این مراکز است که پتانسیل این را دارند که توسط سایر نهادها در کشورهای عضو بانک توسعه اسلامی شبیه سازی شوند.

نسخه الکترونیکی این گزارش در سایت مرکز آموزش و تحقیقات اقتصادی اجتماعی و آماری کشورهای اسلامی قابل دریافت است.