مرکز مطالعات اسلامی دانشگاه کمبریج، گزارش گرایش به اسلام در بریتانیا را منتشر کرد

هر سال هزاران بریتانیایی به اسلام روی می آورند. تخمین اینکه این میزان چقدر گزارش می شود، متفاوت است. در سال 2011، یک مطالعه نشان داد که تعداد کل روی آورندگان به اسلام در بریتانیا از 100 هزار نفر تجاوز می کند و در سال قبل آن به میزان 5000 بوده است که در آن تعداد زنان مسلمان شده بیش از مردان گزارش شد. در سال 2013، دانشگاه کمبریج یک مطالعه را ارائه داد که در آن به زنان بریتانیایی مسلمان شده می پرداخت. این مطالعه بیش از 150 هزار بار دانلود شد.

این ماه، مرکز دانشگاهی مطالعات اسلامی دومین بخش این پروژه را گزارش داد که شامل 18 ماه بررسی تجارب 46 مرد مسلمان شده می شد. گرچه رویکرد این گزارش روایی است تا آماری، اما این گزارش تصویری از طیف وسیعی از دلایلی است که چرا برخی از مردم بریتانیا اسلام را انتخاب می کنند و اینکه پس از آن چه اتفاقی می افتد.

این گزارش جنبه های مختلف گرایش این افراد را مورد بحث قرار می دهد. بر پایه مجموعه گفتگوهای فراوان که در دانشگاه کمبریج با مردان تازه مسلمان شده در سال های 2014 و 2015 انجام شد، این گزاش یک برنامه ای برای مردان تازه مسلمان شده با زمینه های گوناگون اجتماعی- اقتصادی، جغرافیایی و مذهبی ارائه می دهد تا بتواند به بیان تجربیات و دیدگاه های خود را در مورد مسائلی که آنها مهم تشخیص دادند، بپردازند.

این گزارش در فوریه 2016 منتشر شده است که از طریق لینک زیر قابل دانلود است: 

http://www.cis.cam.ac.uk/wp-content/uploads/2016/01/Narratives-of-Conversion-Report-1.pdf