مرکز اسلامی مریلند

مرکز اسلامی مریلند (ICM) یک سازمان غیر دولتی مذهبی و آموزشی می باشد که تمام فعالیت های آن طبق آموزه های اسلام است. این مرکز از قوانین ایالات متحده و همچنین مقررات خدمات درآمد داخلی برای سازمان های غیر انتفاعی پیروی می کند. اهداف این مرکز عبارت اند از:

• تاسیس مساجد و ارائه امکانات به منظور ایجاد مکانی برای فعالیت های مرکز

• برگزاری برنامه های مذهبی، اجتماعی، ورزشی به شرط آن که در تضاد با هنجارها و اعمال اسلامی نباشد

• کمک به مسلمانان به منظور درک اسلام به عنوان یک اعتقاد، یک رفتار و یک سبک زندگی و دعوت مردم به راه خدا

• مدیریت و اجرای برنامه های آموزشی و تربیتی اسلامی 

• برگزاری برنامه ها و امکانات به منظور حفظ و ارتباط دانش اسلامی به جوانان مسلمان

• تشویق مسلمانان به پیروی از الگوهای صالح مسلمانان صدر اسلام 

• همکاری با سایر نهادها و سازمانهایی که تحت آموزه های قرآن کریم و سنت پیامبر اسلام فعالیت می کنند

• انتشار و ارائه مواضع اسلامی در تمام زمینه های زندگی به عموم مردم

• گرامی داشتن پیوندهای دوستی و تفاهم بین مسلمانان و غیر مسلمانان در چارچوب اسلام

• ایجاد یک اعتماد مطابق با قوانین اسلامی (شریعت) و وقف تمام درآمد حاصل از آن به ارائه خدمات و حمایت از اهداف فوق. این اعتماد نیز باید با قوانین ایالات متحده آمریکا و همچنین قوانین و مقررات خدمات درآمد داخلی برای سازمان های غیر انتفاعی منطبق باشد

• ارائه خدمات اجتماعی و آموزشی به جامعه

از جمله فعالیت های این مرکز برگزاری سمینارها با موضوع مطالعات اسلامی، تشکیل کلاس های تلاوت قرآن و نشر هفته نامه می باشد.

وب سایت: https://www.icomd.org