SESRIC گزارش گردشگری ۲۰۱۵ کشورهای OIC را منتشر کرد

مرکز آموزش و تحقیقات اقتصادی اجتماعی و آماری کشورهای اسلامی (SESRIC) در نهمین جلسه کنفرانس اسلامی وزرای گردشگری (ICTM) که در کشور نیجر در تاریخ 21 تا 23 دسامبر 2015 برگزار شد، مجموعه «گردشگری بین المللی در کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی: چشم اندازها و چالش ها 2015» را عرضه کرد.

در این گزارش به بررسی عملکرد و نقش اقتصادی بخش گردشگری بین المللی در کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی در طی آخرین دوره پنج ساله که برای آن ها اطلاعات در دسترس وجود دارند، می پردازد. این گزارش دو شاخص مورد استفاده در ارزیابی های گردشگری بین المللی یعنی ورود گردشگر بین المللی و دریافتی گردشگری بین المللی را مورد تحلیل قرار می دهد.  علاوه بر این، تجزیه و تحلیل دقیقی در مورد وضعیت گردشگری در کشورهای OIC ارائه می شود.

گردشگری اسلامی دارای پتانسیل بالایی برای رشد پایدار می باشد همچنین سهم قابل توجهی در توسعه کلی بخش گردشگری در کشورهای عضو OIC دارد. در این راستا، نسخه 2015 این گزارش SESRIC یک بخش ویژه را به منظور برجسته کردن «گردشگری اسلامی» به عنوان یک مسیر جدید در بخش گردشگری در کشورهای عضو OIC اختصاص داده است.

در نهایت، نسخه 2015 این گزارش  با جزئیات به بحث در مورد نقش بالقوه مشارکت عمومی خصوصی (PPP) برای توسعه بخش گردشگری در کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی می پردازد.

به طور کلی، این گزارش چالش های توسعه گردشگری در کشورهای OIC و موضوع همکاری گردشگری میان آنها را روشن می سازد و برخی پیشنهادات را به عنوان خط مشئ های سیاسی ارائه می کند.

همچنین در جلسه نهم کنفرانس اسلامی وزرای گردشگری (ICTM) مرکز سخنرانی را با موضوع گردشگری اسلامی در جلسه ای ویژه با عنوان «گردشگری اسلامی در کشورهای عضو» ارائه داد که در آن گردشگری اسلامی بررسی شد و مورد بحث کارشناسان ارشد کشورهای عضو قرار گرفت.

به غیر از دو سخنرانی ارائه شده در نهمین جلسه کنفرانس اسلامی وزرای گردشگری، SESRIC فعالانه در انتخاب پایتخت گردشگری کشورهای عضو سازمان همکاری های اسلامی با ارائه نتایج رتبه بندی به کمیته انتخاب شهرهای نامزد، همکاری کرد. طبق نتایج کمیته انتخاب، جلسه وزیران، مدینه منوره (در عربستان سعودی) و تبریز (در جمهوری اسلامی ایران) را به عنوان پایتخت های گردشگری کشورهای OIC به ترتیب در سال های 2017 و 2018 انتخاب کردند. نسخه الکترونیکی این گزارش از طریق لینک زیر قابل دریافت است:

http://www.sesric.org/files/article/522.pdf