مراسم رونمائی مجموعه کتب هشت جلدی جهان اسلام – بخش نهایی

 

مصاحبه با آقای دکتر سید یحیی صفوی (رحیم صفوی) – موسسه آینده پژوهی جهان اسلام – iiwfs.com / www.islamic-world.ir