مراسم رونمائی مجموعه کتب هشت جلدی جهان اسلام – بخش اول

 

 سخنرانی دکتر سید حمزه صفوی – موسسه آینده پژوهی جهان اسلام – iiwfs.com / www.islamic-world.ir