فصلنامه

فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام

درباره فصلنامه

فصلنامه علمی مطالعات بنیادین وفصلنامه علمی مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام، فصلنامه ای با دسترسی باز (به متن مقالات) است که توسط انجمن ژئوپلیتیک ایران با همکاری مرکز آینده پژوهی جهان اسلام منـتشر می‌شود. این نشریه از سیاست داوری تخصصی دو سو ناشناس در بررسی مقالات استفاده نموده و به مباحث مهم و اساسی در حوزه علوم سیاسی، روابط بین الملل، مطالعات منطقه ای، ژئوپلتیک و آینده پژوهی در سطح مطالعاتی جهان اسلام می پردازد. این نشریه در بررسی و انتشار مقالات علمی از اصول و معیارهای کمیته اخلاق نشر (COPE) پیروی می نماید. همه مقالات ارسالی توسط نرم افزار مشابهت یاب همیاب بررسی می شوند تا از اصالت آنها اطمینان حاصل شود و پس از آن توسط داوران معتبر و مجرب به دقت مورد ارزیابی قرار می گیرند. این نشریه مورخ 4 اسفند 1400، به لیست نشریات دارای اعتبار علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وارد شد.

ویژگی های اصلی نشریه:

صاحب امتیاز : انجمن ژئوپلتیک ایران با همکاری مرکز آینده پژوهی جهان اسلام

دوره انتشار: فصلنامه

نوع مقاله: (علمی)

زبان: فارسی، چکیده مبسوط انگلیسی 

نوع اعتبار: علمی-پژوهشی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)  

نوع داوری: دو سو ناشناس

میانگین زمان داوری: پنج ماه

بازه زمانی بررسی اولیه مقالات: حداکثر چهار روز

نوع انتشار: چاپی/ الکترونیکی

هزینه بررسی و انتشار: ندارد

سال آغاز انتشار: 1397

نرخ پذیرش مقالات: 25 درصد

دسترسی به متن مقالات: دسترسی باز

مطالعات
بنیادین و کاربردی
جهان اسلام

اهداف و چشم انداز

هدف از انتشار این فصلنامه، تولید محتوای علمی با محوریت مسائل جهان اسلام، بر اساس آخرین یافته ها و پژوهش های اصیل اساتید، دانشجویان و پژوهشگران کشور و آن برای دسترسی محققان، مدیران اجرایی، تصمیم سازان و تصمیم گیران در کشور است. این فصلنامه در چشم اندازی پنج ساله، ضمن تبدیل شدن به مرجع اصلی در خصوص مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام، تلاش خواهد نمود تا در پایگاه های بین المللی نیز نمایه شود.