صدها کودک زیر ۱۰ سال در معرض خطر افراط گرایی طی یک سال

گزارش شده است طی یک سال، 350 کودک زیر 10 سال در معرض خطر افراط گرایی قرار گرفته اند.

در مجموع 4611 نفر در 12 ماه تا ماه ژوئن معرفی شده بودند که در مقایسه با سال گذشته که این میزان 2632 بود، نمایانگر یک افزایش 75 درصدی است.

به نقل از ایندیپندنت، حدود نیمی از این 4611 نفر یعنی 2311 نفر در سن 18 سالگی یا کمتر بودند. این ارقام توسط انجمن مطبوعات تحت قوانین آزادی اطلاعات به دست آمده است.

از مجموع این افراد، 970 نفر بین 15 تا 17 سال بودند 989 نفر بین 10 تا 14 سال  و 352 نفر کودکان 9 و زیر 9 سال بودند.

این افزایش معرفی یک نیاز بحث برانگیز در شوراهای محلی، مدارس، خدمات بهداشتی، زندان ها و پلیس را در پی دارد تا هرگونه ابراز دیدگاه های افراطی و آسیب پذیری به افراط گرایی را گزارش کنند.

جاناتان راسل، از اندیشکده ضد افراطگرایی کویلیام در لندن گفتگو با تایمز گفت: افزایش تعداد این افراد می تواند به دلیل افزایش دیده شدن داعش باشد.

او گفت: نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که حرفه های آموزش دیده فکر می کنند که تعداد روبه افزایش جوانان، برای افراط گرایی آسیب پذیر اند.

در سال 2015 حدود 70 درصد این افراد با افراط گرایان اسلامی مرتبط بودند و حدود 15 درصد با راست گرایان افراطی.