شورای روابط اسلامی امریکایی

وب­ سایت: http://www.cair.com

شورای روابط اسلامی آمریکایی (CAIR) بزرگترین سازمان آزادی های مدنی مسلمان در امریکا با دفاتر منطقه ای است که دفتر مرکزی آن در کاپیتول هیل واشنگتن دی سی واقع است. از زمان تأسیس این سازمان در سال 1994، CAIR برای ترویج یک تصویر مثبت از اسلام و مسلمانان در امریکا فعالیت کرده است. از طریق روابط رسانه ای، رابطه با دولت، آموزش و پرورش، CAIR دیدگاهی اسلامی را برای اطمینان از اینکه صدای مسلمانان ارائه شود، اتخاذ می کند. در ارائه این دیدگاه، CAIR به دنبال توانمند سازی جامعه مسلمانان آمریکا و تشویق به مشارکت آنها در فعالیت های سیاسی و اجتماعی است.

چشم انداز شورای روابط اسلامی آمریکایی

چشم انداز شورای روابط اسلامی آمریکایی، مطرح بودن به عنوان یک حامی پیشرو عدالت و درک متقابل است.

ماموریت شورای روابط اسلامی آمریکایی

ماموریت این مرکز افزایش درک اسلام، تشویق به گفتگو، حمایت از آزادی های مدنی، توانمندسازی مسلمانان آمریکا و ایجاد ائتلافی که عدالت و درک متقابل را افزایش دهد، است.

اصول اساسی CAIR عبارت اند از:

·         دفاع از آزادی مذهب و آزادی بیان

·         از حقوق مدنی تمام آمریکایی ها بدون درنظر گرفتن مذهب آن ها حمایت می کند

·         از سیاست های داخلی که حقوق مدنی، تنوع و آزادی مذهب را ترویج دهند، حمایت می کند

·         با سیاست های داخلی ای که حقوق مدنی را محدود می کند، مخالف می کند

·         تمام اقدامات خشنونت آمیز علیه غیرنظامیان توسط فرد، گروه یا کشور را محکوم می کند

·         طرفدار گفتگو میان جوامع مذهبی هم در امریکا و هم در سراسر جهان است

·         از حقوق برابر و مکمل و مسئولیت های زنان و مردان حمایت می کند

انتشارات شورای روابط اسلامی آمریکایی، تنوع زیادی از نشریات را دربر می گیرد که به نیازها و حقوق مسلمانان آمریکا می پردازد همچنین کتابچه ای عملی و منبعی برای جامعه مسلمانان فراهم می کند.

در بخش آموزش، کنفرانس ها و سمینارها، CAIR کنفرانس های منظم و سمینارهای آموزشی را برگزار می کند. این رویدادها به منظور ارائه دسترسی آسان و واقعی به اطلاعات مربوط به اسلام و مسلمانان ترتیب داده می شوند.

هر سال گروه های مختلفی از مذاهب، از دفاتر این شورا بازدید می کنند تا در مورد اسلام و مسلمانان آمریکا بیشتر بدانند. از طریق این بازدیدها، شورای روابط اسلامی آمریکایی ارتباط قوی ای با سایر جوامع مذهبی برقرار می کند