شبکه های حمل و نقل در کشورهای عضو OIC: تاثیر بر تجارت و گردشگری

حمل و نقل یک عنصر ضروری در هر گونه فعالیت اقتصادی است. بدون دسترسی فیزیکی به منابع و بازارها، رشد و توسعه اقتصادی غیر ممکن است. بنابراین یک سیستم حمل و نقل کارامد، عنصری بنیادی برای توسعه اقتصادی پایدار است.

کشورهای عضو OIC به عنوان یک گروه، یک ششم مساحت جهان را به خود اختصاص داده اند و برخوردار از یک منطقه تجاری استراتژیک گسترده هستند. در نتیجه بهبود شبکه های حمل و نقل در کشورهای عضو یک فاکتور کلیدی است که تاثیر مستقیم بر افزایش و تقویت تجارت و یکپارچگی اقتصادی در کشورهای عضو در هر دو سطح منطقه ای و سیستم تجارت جهانی دارد.

پژوهش حاضر ارائه شده توسط مرکز آموزش و تحقیقات اقتصادی اجتماعی و آماری کشورهای اسلامی (SESRIC) نشان می دهد که سطح پایین ظرفیت حمل و نقل در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی به عنوان یک گروه، بدون شک در عملکرد ضعیف حمل ونقل و استفاده ناموثر از امکانات حمل و نقل موجود بازتاب می یابد. عاملی که تاثیر منفی بر فعالیت های تجارت و گردشگری در این کشورها دارد. روشن است که وضعیت کنونی شبکه های حمل و نقل در کشورهای اسلامی، از نظر ظرفیت و عملکرد همچنان از رسیدن به سطح مطلوبی از تجارت درون گروهی OIC و گردشگری دور است.

نسخه الکترونیکی این گزارش از طریق وب سایت این مرکز قابل دریافت است.

 

اشتراک گذاری در print
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در email