شبکه های حمل و نقل در کشورهای عضو OIC: تاثیر بر تجارت و گردشگری

حمل و نقل یک عنصر ضروری در هر گونه فعالیت اقتصادی است. بدون دسترسی فیزیکی به منابع و بازارها، رشد و توسعه اقتصادی غیر ممکن است. بنابراین یک سیستم حمل و نقل کارامد، عنصری بنیادی برای توسعه اقتصادی پایدار است.

کشورهای عضو OIC به عنوان یک گروه، یک ششم مساحت جهان را به خود اختصاص داده اند و برخوردار از یک منطقه تجاری استراتژیک گسترده هستند. در نتیجه بهبود شبکه های حمل و نقل در کشورهای عضو یک فاکتور کلیدی است که تاثیر مستقیم بر افزایش و تقویت تجارت و یکپارچگی اقتصادی در کشورهای عضو در هر دو سطح منطقه ای و سیستم تجارت جهانی دارد.

پژوهش حاضر ارائه شده توسط مرکز آموزش و تحقیقات اقتصادی اجتماعی و آماری کشورهای اسلامی (SESRIC) نشان می دهد که سطح پایین ظرفیت حمل و نقل در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی به عنوان یک گروه، بدون شک در عملکرد ضعیف حمل ونقل و استفاده ناموثر از امکانات حمل و نقل موجود بازتاب می یابد. عاملی که تاثیر منفی بر فعالیت های تجارت و گردشگری در این کشورها دارد. روشن است که وضعیت کنونی شبکه های حمل و نقل در کشورهای اسلامی، از نظر ظرفیت و عملکرد همچنان از رسیدن به سطح مطلوبی از تجارت درون گروهی OIC و گردشگری دور است.

نسخه الکترونیکی این گزارش از طریق وب سایت این مرکز قابل دریافت است.