سازمان ملل: ۶۵ میلیون آواره در سراسر جهان

سازمان ملل آمار هشدار دهنده ای را منتشر کرده است که براساس آن تعداد آوارگان به 65 میلیون نفر در جهان گزارش می شود. سوریه و افغانستان کشورهایی هستند که باعث افزایش این میزان به منظور ثبت یک رکورد تازه در جهان شده اند. طبق گزارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل تعداد آوارگان 3/65 میلیون نفر در جهان است. 

این رقم طی پنج سال گذشته، 50 درصد افزایش داشته است به طوریکه از هر 113 نفر در جهان 1 نفر پناهنده یا پناهجو است.

کمیسیار عالی پناهندگان سازمان ملل می گوید: پیام مهاجران و پناهندگانی که از دریای مدیترانه می گذرند و به اروپا می رسند این است که اگر مشکل را حل نکنید مشکل به سراغ شما می آید.

به طور متوسط در هر دقیقه 24 نفر در سال 2015 آواره شدند که به میزان 34 هزار نفر در روز می رسید. در سال 2005 این میزان یک نفر در هر شش دقیقه بود. سوریه به تنهایی باعث افزایش 50 درصدی این تعداد از شروع جنگ سوریه از سال 2011 بوده است.

منبع: https://www.rt.com/news/347417-un-report-displaced-refugees