دومین پیش نشست تخصصی سیاست آسیایی و سیاست همسایگی

دومین پیش نشست تخصصی سیاست آسیایی و سیاست همسایگی در 22 مهرماه 1402 با عنوان چالش های همسایگی ایران و جهان اسلام در مرکز آینده پژوهی جهان اسلام با حضور دکتر حمزه صفوی، دکتر مجتبی فردوسی پور، دکتر بهمن اکبری و دکتر محمدرضا دهشیری برگزار شد. در این جلسه با محوریت چالش ها و الزامات اجرای سیاست همسایگی در پرتو بحران های منطقه غرب آسیا برگزار شد هر یک از سخنران ها به ارایه دیدگاه های خود پرداختند. دکتر دهشیری سیاست همسایگی را فرآیندی دانست که باید به صورت گام به گام و در قالب فرآیندی زمان مند دنبال شود. دکتر اکبری دیگر سخنران نشست با تمرکز بر برقراری پیوندهای عمیق تر همسایگی این امر را نقطه شروع مطلوبی برای اجرای سیاست همسایگی دانست.
دکتر فردوسی پور الگوهای توسعه کشورهای حاشیه خلیج فارس را یکی از مولفه های تاثیرگذار بر رفتار این کشورها در آینده توسعه سیاست همسایگی عنوان کرد. به نظر ایشان قرار گرفتن در زنجیره تامین منطقه ای یکی از ابزارهایی است که می تواند به توسعه هر چه بیشتر سیاست همسایگی کمک کند. مسایل اقتصادی و مکمل نبودن اقتصاد کشورهای غرب اسیا سبب شده است تا این همگرایی به سختی انجام شود. دکتر فردوسی پور در ادامه طرح مسایل اقتصادی منطقه ای عنوان کرد هم تکمیلی فرآیندی است که در ان تعدادی از کشورها با تقسیم مسایل و مسئولیت های اقتصادی می توانند در بلندمدت به تامین نیازهای یکدیگر مبادرت ورزند. در پایان این نشست تحول در نظم منطقه ای و جهانی به همراه فراهم شدن فرصت های تازه برای کنش ورزی همکاری جویانه در سطوح منطقه ای توسط دکتر حمزه صفوی مورد تبیین و بررسی قرار گرفت.