دموکراسی در کشورهای عربی

برخلاف پیشرفت های اقتصادی اجتماعی صورت گرفته در جهان عرب، دموکراسی و حقوق سیاسی مجال نمود چندانی در این کشورها نیافته است.

کتاب “دموکراسی در جهان عرب: شرح کاستی” کتابی است که به همت انتشارات Routledge در سال 2011 به زبان انگلیسی به چاپ رسیده است.  این کتاب به بررسی دلایل اصلی و اساسی تداوم این کمبود دموکراسی در کشورهای عربی در دهه های گذشته پرداخته و جنبه های تعمیق روند ایجاد دموکراسی در جهان عرب را مورد بحث قرار می دهد. مساعدت دانشمندان بزرگ از این منطقه امکان ارائه تجزیه و تحلیل فرا مرزی در خصوص توسعه اقتصادی، نهادهای سیاسی و عوامل اجتماعی، هم چنین تاثیر ثروت نفت و جنگ های منطقه ای را فراهم کرده، و مدلی برای دموکراسی در جهان عرب را ارائه می کند. براساس تجزیه و تحلیل های فرا منطقه ای و کاوش فراتر از متغیرهای جهانی اصلی مدل، مطالعات موردی این کتاب درباره کشورهایی چون الجزایر، مصر، عراق، اردن، لبنان، سوریه، سودان و منطقه خلیج فارس صورت گرفته است. فراتر از تاثیرات نفت و مناقشات، فصول این کتاب چگونگی اثرپذیری تاریخچه سیاسی اجتماعی کشورهای عربی از تبانی با قدرت های خارجی و مداخلات خارجی، ترس از گروه های بنیادگرا، و به کارگرفتن نخبگان توسط دولت ها، همچنین کمک این مولفه ها به مشکلات تاثیرگذار در نقض دموکراسی در جهان عرب را نشان می دهد. با قرار دادن موقعیت دموکراتیک جهان عرب در مفهومی جهانی، این کتاب می تواند در مطالعات سیاست خاورمیانه، مطالعات توسعه و مطالعات انجام شده در جنگ و دموکراسی سهم مهمی را ایفا کند.