دایره اسلامی آمریکای شمالی

دایره اسلامی آمریکای شمالی (ICNA) در سپتامبر 1968 در پاسخ به نیاز رو به رشد برای یک جامعه اسلامی حمایتگر در شمال آمریکا تاسیس شد. این سازمان در ابتدا بر آموزش اعضا آن در مورد اسلام، هدفمند بودن با پایبندی به ارزش های  اسلامی در میان جوامع با مذاهب گوناگون متمرکز شد. در اویل دهه 70، اعضا ICNA که اکثریت آنها از آسیای جنوبی بودند، تلاش خود را بر آموزش، توسعه شخصی و معنوی متمرکز کردند.

در نوامبر 1977، تقریبا یک دهه پس از تاسیس این نهاد، اعضا در مورد نیاز به فعالیت های اسلامی در شمال آمریکا بحث و گفتگو کردند. پس از تهیه پیش نویس و تدوین یک قانون اساسی جدید و دقیق، این سازمان به شکل رسمی به عنوان دایره اسلامی آمریکای شمالی شناخته شد. با این نام و جهت گیری جدید، اعضا این سازمان مصصم شدند تا به یک سازمان فراگیر و متنوع تبدیل شوند و انگلیسی را به عنوان زبان رسمی خود پذیرفتند. بدبن ترتیب فعالیت ICNA به منظور تاسیس مکانی برای اسلام شروع شد.

در دهه گذشته، ICNA دسترسی اش را در سراسر ایالت متحده گسترش داده است درحالیکه حضور فعالی در جوامع محلی دارد. شورای عدالت اجتماعی ICNA شاخه ای از این سازمان است که به بیان صدای مسلمانان در موضوع عدالت اجتماعی اختصاص داده شده و در سال 2009 تاسیس شده است.

این سازمان در ایجاد ارتباط میان اسلام و عموم با همکاری سازمان های اسلامی متعدد به منظور رسیدن به این هدف فعالیت کرده است. همچنین به شکل نزدیکی با بسیاری از سازمان های بین ادیان به منظور بهبود جامعه فعالیت داشته است. با تمرکز بر خود پیش برد، آموزش، توسعه و خدمات اجتماعی، ICNA جایگاه خود را به عنوان یک سازمان مردمی پیشرو در میان جامعه مسلمانان آمریکا حفظ کرده است.

وب سایت: http://www.icna.org