خشونت علیه مسلمانان تا ۳۲۶ درصد در سال ۲۰۱۵ افزایش یافته است

طبق گزارش سازمان Tell MAMA حمله و خشونت علیه مسلمانان در مناطق عمومی انگلستان به 326 درصد در سال 2015 افزایش یافته است. در این گزارش بیان شده است که زنان مسلمان هدف اصلی مهاجمین عمدتا نوجوان قرار می گرفته اند.

سازمان Tell MAMA در سال 2012 تاسیس شده است که از اطلاعات بیش از  15 مرکز پلیس و گزارشات قربانیان و افراد حاضر در مکان های عمومی برای به تصویر کشیدن فعالیت اسلام هراسی در انگلستان استفاده کرده است.

به نوشته گاردین (29 ژوئن) و طبق این گزارش بیش از یک دهم حوادث گزارش شده در موسسات آموزشی و حمل و نقل عمومی در مراکز شهر صورت می گرفته است. همچنین این گزارش می گوید بخش عظیمی از حملات علیه زنان مسلمان با پوشش اسلامی توسط مردان جوان سفیدپوست بین 13 تا 18 سال صورت می گرفته است.

این سازمان به طور مستقیم 1128 گزارش از خشونت و حملات در سال 2015 دریافت کرده است که در آن بیش از 800 مورد، تایید شده اند.