حقوق زنان در افغانستان؛دستاورهای گذشته و چالش‌های آینده

حقوق زنان در افغانستان

این گزارش مشروح سخنان آقای مختارحسین حیدری، پژوهشگر شبکۀ «جامعه مدنی و حقوق بشر» در نشست «حقوق زنان در افغانستان؛دستاورهای گذشته و چالش‌های آینده» است.

برای دریافت متن کامل گزارش کلیک کنید.