جامعه شناسی سیاسی دنیای در حالی جهانی شدن

کتاب پیش رو یکی از مهمترین مسائل قرن بیست و یکم را مورد بررسی قرار می دهد: کمبود رو به رشد ارتباط میان نهادهای سیاسی و واقعیت اجتماعی زندگی روزمره انسان ها. گرداب میان انتظارات مردم و سیاست های رسمی از زمان شورش های سال 1968، انقلاب های 1989 اروپای شرقی و رشد جنبش های جدید اجتماعی در حال گسترش بوده است. امروزه بیداری مردم در خصوص سیاست در همه جا عیان است. تحولات عظیم اجتماعی در مقیاس جهانی از سال های دهه 1970، هیچ تغییر اساسی در هرآنچه که به عنوان نهادهای سیاسی معمول مانند دولت یا در ایدئولوژی ها و احزاب سیاسی  در نظر گرفته می شد را ایجاد نکرده است. این کتاب زمینه ای برای درک عدم ارتباط میان نهادهای رسمی سیاسی و اقدامات برای زندگی اجتماعی را فراهم می آورد. برای کمک به تجدید نظر درباره روابط میان سیاست و اجتماع، نویسنده این کتاب، مایکل دریک، تحولات تئوریک جدیدی که دگرگونی های اجتماعی موجب شده اند مانند تحلیل قدرت، نمایندگی، هویت اجتماعی، جنبش های اجتماعی، حاکمیت، جهانی شدن، انقلاب، امنیت و خطر را با هم می آمیزد. در نهایت می توان گفت که این کتاب به بررسی احتمالات و مشکلات ناشی از این سیاست های جدید در جهانی از دگرگونی های مداوم که در آن پارامترهای سیاسی در حال تغییر هستند، می پردازد.