بنیادهای فکری و آینده گروه انصار بیت المقدس در مصر | داوود احمدزاده / کارشناس مصر

ویژگی های  گروه انصار بیت المقدس

انصار بیت المقدس به عنوان فعال ترین گروه تروریستی در ابتدا توسط یک تبعه فلسطینی به نام “هشام السعیدنی “معروف به ابو ولید المقدسی “در نوار غزه تاسیس یافت وی با مراجعت به منطقه سوق الجیشی  صحرای سینا وعضوگیری از گروههای رادیکال تکفیری هسته ای جهادی آن را بنیان نهاد . در این گروه جهادی تبعه ای از کشورهای اردنی –فلسطینی ومصری حضور دارند .. السعیدی پس از اختلاف با حماس با تمرکز بر فعالیت های تروریستی وتشکیل ائتلاف جدید از جماعت تکفیری های نظیر التوحید والجهاد چندین عملیات خرابکارانه برعلیه نیروهای دولتی مصر درشهرهای نظیر شرم الشیخ ، ذهب ونوبیع انجام داد . السعیدنی کوشید با فراگیر نمودن اقدامات تروریستی خویش در مصر وجلب نظر القاعده ودیگر ساز مانهای تروریستی توان عملیاتی خویش رادوچندان سازد ولی گویا درگیر بانیروهای امنیتی مصر درسال 2012کشته شد . به رغم تکذیب ارتباط این گروه تروریستی با اخوان المسلمین ،سرکوب اسلامگرایان وسرنگونی دولت مرسی توسط نهاد نظامی موجبات اتحاد برخی ازشاخه های رادیکال اخوانی را با انصار بیت المقدس رافراهم سا خته است . همچنین اعضا ی ارشد انصار بیت المقدس اخیر ا با ابوبکر البغدادی خلیفه خود خوانده داعش اعلام بیعت نمودند این امر می تواند شرایط داخلی مصر با بحران جدی مواجه سازد .

حجم نیرو و توان این گروه

انصار بیت المقدس همانند دیگر گروههای رادیکال سلفی متاثر از عقاید واندیشه های دینی وسیاسی سید قطب هستند . گرچه در مرامنامه اولیه این گروه آزادی قدس ودشمنی با صهیونیست ها قید شده بود . ولی ورود اندیشه های القاعده وجهاد جهانی از یک سو وسقوط دولت اخوانی در مصر با عث شده این گروه در صد اقدام علیه نیروهای دولتی مصر وبازگرداندن دولت اسلامگرا بر اریکه قدرت برآید . برای آمادگی بیشتر  اساس برنامه های انصار بیت المقدس حول محور فکری  وتعلیم عقاید مودودی وسید قطب وآشنایی فقه الجهاد است ودر حوزه اطلاعاتی روشهای آموزش ضد تعقیب گریز وجعل اسناد وهویت وصدور کارت های شناسایی جعلی است . در دیگر سو ،انصار اقدام به تاسیس پادگانهای آموزشی در صحرای سینا واسماعیله وجذب نیروهای جوان اخوانی برای اقدامات ضد دولتی صورت می گیرد.

ایدئولوژیکی و بنیادهای فکری، گروه انصار بیت المقدس  و نسبتی با القاعده و دیگر گروه های تکفیری و سلفی

دلیل برجسته شدن این گروه تروریستی را باید در ربودن توریسم های خارجی به ویژه چینی ومعاوضه با جنگجویان بدوی سینا وتلاش های مکرر پس از سرنگونی دولت اسلامگرا به رهبری مرسی برای ترور مقامات امنیتی ودولتی وحملات انتحاری به مراکز پلیس درقاهره ودیگر شهرهای مصر ( ترور نافرجام وزیر کشور 2013وحتی کشتن مسئول پرونده اخوان المسلمین در سازمان امنیت مصر درنوامبر 2013 مشاهده نمود در عملیات اخیر نیز درصحرای سینا که برعلیه نیروهای امنیتی ونظامیان مصری از سوی انصار بیت المقدس شکل گرفت آسیب پذیری بیشتر نهاد نظامی مصر را دریافتن راه حل مناسب برای مقابله با اقدامات تروریستی آشکار  شد.

علت برجسته شدن این گروه در ماه های اخیر

شکاف سیاسی واجتماعی موجود در مصر که پس از کودتای سفید ارتش علیه اخوان المسلمین تشدید گردیده شرایط را برای رشد گروههای تروریستی از جمله انصار بیت المقدس فراهم نموده ، بطوریکه جذب گروههای رادیکال اخوان از سوی انصار بیت المقدس از یک سو وارتباط پنهان وپیدا برخی از جریانات نزدیک به حماس در نوار غزه تردیدهای اید ئولوژیک در هم پیوندی رهبران مکتب ارشادی با این گروه کاملا برطرف گردد. در شرایط موجود با حضور فراگیر نیروهای تندرو وابسته به داعش در سوریه وعراق وحمایت علنی از اقدامات تروریستی این گروه در مصر موجب شده است .که در صورت عدم مصلحت اندیشی نهاد نظامی در آشتی با گروههای میانه رو اخوانی وبازگشت به قانون ومنافع با بدتر شدن اوضاع معیشتی مردم توان اثر گذاری انصار بیت المقدس در عرصه داخلی مصر بیشتر گردد . هدف این گروه در وضعیت فعلی گستردتر نمودن دامنه عملیات خرابکارانه به شهرهای مختلف مصر وسرنگونی دولت ا لسیسی است .

شرایط کنونی وضعیت و توان گروه انصار بیت المقدس

تشدید درگیری میان ارتش واخوان المسلمین وتلاش های فرماندهان نظامی مصر برای حذف کامل اسلامگرایان از عرصه سیاسی فرصت مناسبی را برای رشد افراط وافراط گرایی فراهم ساخته ، بطوریکه طیف های رادیکال اخوانی در فردای سرنگونی محمد مرسی راه مقابله با نهاد نظامی را در پیوستن به انصار بیت المقدس ودیگر گروههای تکفیری یا فتند از دیگرسو با فقر گسترده موجود درمصر به ویژه در میان بدویان صحرانشین سینا واسکندریه واسماعیلیه زمینه حمایت از اهداف این گروه تروریستی روزبه روز پر رنگتر شده است . ایجاد امارات اسلامی مصر از سوی داعش جزه راهبردهای این گروه تروریستی درشمال آفریقا ست . بنایراین در مورد آینده این گروه باید اضافه نمود تضعیف داعش درمنطقه (عراق- سوریه …)واحتمال باز شدن فضای سیاسی مصر از سوی نظامیان قدرت مانور انصار بیت المقدس درمصررا با موانع جدی روبرو می سازد ولی تداوم روند فعلی ونا امیدی قا طبه مردم مصر از آینده خویش بر تقویت آن خواهد افزود .

آینده وضعیت و توان گروه انصار بیت المقدس

اگر  این فرض  را بپذیریم که انصار بیت المقدس که از سوی برخی از مراکز اطلاعاتی وامنیتی با هدف ایجاد هرج ومرج و بحران هدفمند در منطقه حمایت تسلیحاتی و آموزشی دریافت می کند این به به معنی گسترش نا امنی است . این گروه گرچه همانند هم کیشان سلفی خود القاعده وداعش به دنبال اجرای حکم الهی وعدل و سنت نبوی از طریق برپایی دولت اسلامی است . ولی اقدامات خشن وکشتن انسانها بی گناه کذب بودن ادعاهای آنها را ثابت نموده است . مصریان به اعتدال ومیانه رویی در دنیای عرب مشهور بوده و هستند و در یک شرایط عادی امکان رشد گروههای افراطی در مصر وجود ندارد . مصری که شیعیان و گروههای صوفی در دوره های گذشته بدون تنش در کنار برادران اهل سننت زندگی کردند و اصولا مردم مصر به دوست داشتن اهل بیت (ع ) مشهور اند و برخی مردم سنییان شیعی نامیدند . بدون تردید نگاه بیشتر مردم مصر از جمله گروههای شیعی به جریان سلفی تندرو مثبت نیست .