بری اگزیت باعث افزایش جنایات ناشی از نفرت

چند روز پس از همه پرسی بری اگزیت حملات ضدمهاجرت عظیمی در حال وقوع در انگلستان است.

دیوید کامرون نخست وزیر انگلستان خشونت های نفرت انگیز ناشی از بیگانه هراسی را پس از همه پرسی اتحادیه اروپا محکوم کرد. وی گفت: کشورش جرایم ناشی از تنفر را تحمل نخواهد کرد.

به نوشته گاردین، پلیس بر این باور است که طی همه پرسی هفته گذشته، افزایشی در جرایم ناشی از تنفر و تنش در جامعه رخ داده است. ارقام اولیه نشان دهنده افزایش 57 درصدی در حوادث گزارش شده از پنجشنبه تا یکشنبه در مقایسه با همین روزها در چهار هفته قبل است.

شهردار لندن و بزرگترین سازمان مسلمانان در انگلستان در برابر افزایش خشونت های نژادپرستانه پس از همه پرستی سخن گفتند.
صادق خان که در ماه گذشته به عنوان شهردار لندن انتخاب شده بود، گفت: بسیار مهم است که در برابر هرگونه افزایش جرایم ناشی از نفرت توسط کسانی که از همه پرسی هفته گذشته به عنوان پوششی به منظور ایجاد تفرقه بین ما استفاده می کنند، بایستیم. همچنین شورای مسلمانان بریتانیا از رهبران سیاسی و مدنی خواست اختلافات رای گیری هفته گذشته را حل کنند.

شجاع شافی، رئیس این شورا گفت: با مشخص شدن نتایج همه پرسی، از سیاستمداران می خواهیم با یکدیگر همکاری کنند و اختلافات ناشی از این همه پرسی را حل کنند. انگلستان درحال تجربه یک بحران سیاسی است.